Tietolähteet johtamisen tueksi

​Strategiset valinnat kunnan hyvinvoinnin edistämiseksi tekee kukin kunta itsenäisesti. Päätöksenteon tueksi on käytettävissä tietolähteitä, joista saadun tiedon perusteella määritellään painopisteet, tavoitteet ja toiminnot hyvinvointityöhön.

Suomessa tunnetuin tiedon tuottaja on THL, jonka keräämiä tietoja ja tietopankkeja hyödynnetään useimmissa tietolähteissä. Kaikkien käytettävissä olevia tietolähteitä ovat mm:

SOTKAnet on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietopalvelu, joka tarjoaa kaikista Suomen kunnista viimeisimpään voimassa olevaan kuntajakoon perustuen keskeisiä väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja vuodesta 1990 alkaen. Sotkanetin avulla käyttäjä voi hakea sosiaali- ja terveysalaan liittyvää indikaattoritietoa eri aluetasoilla muun muassa absoluuttisina ja suhteutettuina lukuarvoina. Kaikista indikaattoreista on myös asiantuntijoiden laatimat kuvaukset niiden tietosisällöstä, tulkinnasta, tietojen tuottajasta, tuotantovuosista sekä mahdollisista rajoituksista.

Hyvinvointikompassi on asiantuntijoiden valitsema tilastotietopaketti suomalaisten kuntien asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tukemiseksi.

Terveytemme.fi tarjoaa keskeisiä tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin. Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveysindikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestötutkimusten ja tilasto- ja rekisteriaineistojen raportteja sisältäviin osioihin.

AvoHILMO (Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri) on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmää. Rekisteriin kerätään tietoja perusterveydenhuollon avohoidon käyntien syistä ja hoitotapahtumista.

HILMO (Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitusjärjestelmä) kattaa merkittävän osan sosiaali- ja terveydenhuollon laitos- ja asumispalveluista. Hoitoilmoitusjärjestelmä sisältää tietoa erikoissairaanhoidon avo- ja laitoshoidosta, perusterveydenhuollon laitoshoidosta, sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluista ja kotihoidosta.

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH luo kunnille ja kuntayhtymille edellytykset seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Tarkka tieto kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista helpottaa alueen palveluiden suunnittelua sekä terveyttä edistävien toimien vaikuttavuuden arviointia.

TEAviisari kuvaa terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

THL: n keräämien tietojen lisäksi hyödynnettävissä ovat Kelan Terveyspuntari ja sen kuntoutustilastot sekä Työterveyslaitoksen tilastot.

Yleisempää tilastotietoa tarjoaa Tilastokeskus sekä Findikaattori. Unohtaa ei saa kuntien omien järjestelmiä.

Terveyden edistämisen taloudellista vaikuttavuutta on pohdittu mm. julkaisussa Vastine rahalle (Tekry 2010).

​