Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 24.2.2021 11:24

Tavoitteellista ympäristötyötä

Asiasanat:
  • ympäristövastuu
  • Husari
  • hiilineutraalius

Ympäristöasioista huolehtiminen on HUSissa osa vastuutamme potilaista, henkilökunnasta ja meitä ympäröivästä yhteiskunnasta. Uusi ympäristöohjelma vuosille 2021–2024 ohjaa kohti hiilineutraaliutta ja resurssien huolellista käyttöä.

HUSin ilmastopäästöt

HUSin tuottamat ilmastopäästöt eli hiilijalanjälki lasketaan kattavasti ensimmäisen kerran vuonna 2021. Laskentaprosessin aikana saadaan tarkennettua oleellisimmat päästöt, joiden vähentämiseksi laaditaan suunnitelma kohti hiilineutraaliustavoitetta.

Terveydenhuollon ympäristöjalanjälki on suuri.

”Sairaanhoito kuluttaa paljon energiaa ja materiaaleja, mutta vastuullisilla valinnoilla ympäristökuormitusta on mahdollista vähentää”, sanoo ympäristöhallinnon päällikkö Mirja Virta HUS Ympäristökeskuksesta.

Vuoden alussa käynnistetty uusi ympäristöohjelma asettaa suuntaviivat ympäristötyölle ja sitä täydentävä toimenpidesuunnitelma tarkentaa askelia resurssitehokkuuden parantamiseen, kestäviin hankintoihin ja henkilökunnan tärkeään rooliin ympäristöparannusten toteuttajana.

Ympäristötyön kulmakivenä oma henkilöstö

HUSin ympäristötyön kulmakiviä ovat henkilöstön ympäristötietoisuus ja innostus sekä HUSin edelläkävijyys ja vaikuttavuus. Ympäristötyö on strategisten linjausten lisäksi työarjessa tehtäviä päivittäisiä ratkaisuja, joista on vastuussa jokainen HUSin työntekijä.

”Olemme tehneet tavoitteellista ympäristötyötä ja kouluttaneet henkilökuntaa jo 1990-luvulta lähtien. Vastuullisuus ja ympäristön huomioiminen ovat parhaimmillaan luonteva osa arkipäivää ja tuloksia saavutetaan, kun mukana on koko henkilöstö”, Virta sanoo.

Ympäristötekojen pienistä puroista muodostuu vaikuttava virta. Päivittäisessä työssä HUS vaikuttaa ympäristöön esimerkiksi jätteiden lajittelulla ja energiansäästöllä, tuotevalinnoilla, tilojen ja toimintaprosessien suunnittelulla, rakentamalla yhä ympäristöystävällisemmin sekä tukemalla henkilöstön vastuullista liikkumista.

Suomen suurimpana terveydenhuollon toimijana sekä tiedostavana ja vaativana hankkijana HUS pystyy vaikuttamaan myös alan tuote- ja palvelutarjontaan. Näin ympäristön kannalta positiivisia vaikutuksia saadaan toteutettua laajasti ja pitkäaikaisesti.

Hiilineutraaliksi vuonna 2030

Ympäristöohjelman tavoitteisiin ja toteuttamiseen vaikuttaa keskeisesti kunnianhimoinen strateginen tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030.

”Hiilineutraalius on tila, missä hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä luontoon ja rakenteisiin, eli ilmaston kuormitus on plus-miinus-nolla. Voimme auttaa ilmastoa esimerkiksi energiatehokkuudella, uusiutuvalla energialla ja jätettä vähentämällä sekä valitsemalla käyttöömme tuotteita ja palveluja, joiden valmistus, kuljetus, käyttäminen ja hävittäminen eivät lisää päästöjä”, sanoo HUS Ympäristökeskuksen erikoissuunnittelija Jani Valkama.

HUSin ilmastopäästöarvioon on tähän asti laskettu oman toiminnan keskeiset päästöt, ostetun energian päästöt sekä jätehuolto. Nyt tuotettu hiilijalanjälki lasketaan kattavasti ensimmäisen kerran vuonna 2021 ja laaditaan suunnitelma hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Suunnitelma tarkentaa useita nelivuotisen ympäristöohjelman tavoitteita.

Uusi ympäristöohjelma viedään tulosalueiden ympäristövastuuryhmien kautta käytäntöön koko organisaatioon. Konkreettisen ympäristötyön moottoreina osastoilla työskentelee eri ammattiryhmissä yhteensä noin 1000 koulutettua ympäristövastaavaa oman toimensa ohella.

Suomalaisessa sairaalamaailmassa HUS on hiilineutraaliustavoitteellaan edelläkävijä.

Uuden ympäristöohjelman painopistealueet vuosille 2021–2024 ovat: 
•    Hiilineutraali ja ilmastokestävä HUS 
•    Resurssiviisas ja kiertotaloutta tukeva HUS 
•    Ympäristövastuunsa tunteva ja oppiva HUS 


Teksti ja infografiikka: Mirkka Kujala

Husari 1/2021