Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 30.11.2021 09.23

Seksuaaliväkivallan uhrit arvostavat sensitiivistä kohtaamista

Asiasanat:
  • Seri-tukikeskus
  • Naistenklinikka

Raiskauksen uhrien tutkimukset ja tukipalvelut ollaan Suomessa keskittämässä Seri-tukikeskuksiin. Seri-tukikeskuksen asiakkaille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan syyllistämätön ja kiireetön sekä asiantunteva kohtaaminen koettiin merkityksellisenä. Tapahtuman jälkeen tavallinen välttelyoire estää rikosilmoitusten tekoa ja on haaste psykososiaalisen tuen tarjoajille.

Kuvituskuva: hoitaja ja potilas Seri-tukikeskuksen ovella

Naistenklinikalle avattiin vuonna 2017 Suomen ensimmäinen yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivallan uhreja kokonaisvaltaisesti palveleva Seri-tukikeskus. Tukikeskukseen voi hakeutua kuukauden sisällä tapahtumahetkestä riippumatta siitä, onko ilmoittanut asiasta poliisille.

Seri-tukikeskuksen koordinoimassa tutkimushankkeessa selvitettiin tukikeskuksen asiakkaiden taustatietoja, rikosilmoituksen tekemiseen liittyviä seikkoja, rikosprosessin etenemistä ja kokemuksia tukikeskuksen palveluista sekä rekisteri- että kyselytutkimuksen keinoin. Hankkeen väliraportti julkaistiin 30.11.2021.

Kyselytutkimus kartoitti uhrien kokemuksia

Kyselyyn vastasi noin 200 Seri-tukikeskuksen asiakasta. Vastauksista ilmeni, että aiemmat kokemukset fyysisestä ja psyykkisestä väkivallasta olivat yleisiä. Aiemmat kokemukset voivat vaikuttaa siihen, miten uhri reagoi väkivaltatilanteessa.

Rekisteritutkimusosion perusteella merkittävä osa asiakkaista teki rikosilmoituksen. Poliisille ilmoittamisen motiivina oli kyselyn perusteella yleisimmin toive estää saman tapahtumista jollekin muulle, tieto teon rikollisesta luonteesta tai toive oikeuden saamisesta. Rikosilmoitus jätettiin tekemättä, koska tapahtuma haluttiin unohtaa, oikeusprosessiin pelättiin olevan liian raskas tai tapahtumasta koettiin häpeää.

Kyselyyn vastaajat olivat tyytyväisiä saamiinsa palveluihin Seri-tukikeskuksessa. Suurin osa vastaajista käytti keskuksen tukipalveluita ja kokivat tuen riittävänä. Kuitenkin mm. parempaa jatkohoitoon pääsyä, pidempää tuen kestoa ja lähipalveluita olisi kaivattu.

30.11. julkaistun väliraportin jälkeen tutkimus jatkuu jo kerätyn aineiston tarkemmalla analysoinnilla sekä uudella rekisteritutkimuksella, jossa yhdistetään rekisteritietoa HUS Seri-tukikeskuksen lisäksi myös muiden Suomen Seri-tukikeskusten asiakkaista.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2020 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja:

HUS Seri-tukikeskuksen osastonlääkäri, hankejohtaja Riina Korjamo

Teksti on lyhennelmä alkuperäisestä tiedotteesta

Seri-tukikeskusten asiakkaiden tausta, tukipalveluiden käyttö ja rikosprosessin eteneminen -väliraportti

Lisätietoa tutkimushankkeesta