Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 24.2.2021 10:16

Sairaalakäsineen vastuullinen matka hoitajan käteen

Asiasanat:
  • artikkeli
  • Husari
  • vastuullisuus

Teemme HUSissa aktiivisesti töitä, jotta HUSin henkilöstöllä ja asiakkailla olisi käytössään vastuullisesti tuotettuja ja kuljetettuja hoitotarvikkeita. Seurasimme yhden yleisimmän tuotteen matkaa tehtaalta käyttöön: sairaalakäsineen.

Sairaalakäsineet_HUS_Logistiikan_varastolla

Suunnittelu: Riskien ja vaikutusten tunnistamista 

HUS Logistiikan hankintayksikkö johtaa hankintojen tekemistä kategoriamallin mukaan, mikä tarkoittaa, että erityyppiset hankinnat on jaettu seitsemään eri ryhmään, joita ovat esimerkiksi perusterveydenhuollon tarvikkeet ja sote-palvelut.

Jaottelu antaa mahdollisuuksia parempaan yhteistyöhön asiakkaiden ja toimittajien kanssa, mutta auttaa myös ottamaan paremmin huomioon vastuullisuuskysymykset kuhunkin kategoriaan sisältyvissä tuoteryhmissä.

Vastuullisuuteen suhtaudutaan hankinnoissa vakavasti: henkilöstöä on koulutettu sen huomiointiin kilpailutuksissa, ja HUSin aloitteesta on laadittu yliopistosairaanhoitopiirien yhteinen vastuullisten hankintojen opas.

”Olemme tunnistaneet jokaisessa kategoriassa ne tuoteryhmät, joiden hankinnoilla meillä on mahdollisuus vaikuttaa markkinoihin niin, että saamme HUSin sekä muiden asiakkaidemme käyttöön mahdollisimman vastuulliset tuotteet”, kertoo HUS Logistiikan vastuullisuusryhmän vetäjä Riikka Juuma.

Yksi tunnistetuista tuoteryhmistä on sairaalakäsineet, jotka kilpailutettiin vuonna 2019.

”Jo varhaisessa vaiheessa tiedostimme, että käsineitä valmistetaan paljon sellaisissa olosuhteissa, joissa ihmisoikeudet eivät välttämättä toteudu. Esimerkiksi siirtotyövoiman käyttöön liittyy erilaisia ongelmia kuten rekrytointimaksut, ylipitkät työvuorot, työntekijöiltä perittävät pakolliset maksut, passien takavarikointi ja jopa pakkotyö”, luettelee perusterveydenhuollon hankintojen kategoriapäällikkö Marianne Mujunen.

Ihmisoikeuskysymysten lisäksi myös ympäristö otettiin käsinehankinnassa huomioon. Esimerkiksi haitallista PVC:tä sisältävistä vinyylikäsineistä luovuttiin kokonaan.

Markkinavuoropuhelu: Tavarantoimittajien ääni kuuluviin

Neljä henkilöä kokoustaa.

Hankinnan aluksi kartoitetaan, millaisia toimittajia ja tuotteita markkinoilla tällä hetkellä on. Näin saadaan myös tietoa siitä, kuinka valmiita tarjoajat ylipäätään ovat vastuullisuuskriteerien käyttöön – eli millaisia asioita tarjouspyynnössä voidaan vaatia. 

Sairaalakäsinehankinnassa markkinavuoropuhelu toimittajien kanssa toteutettiin niin sanottuna pyöreän pöydän keskusteluna, jossa oli mukana useita eri toimittajia yhtä aikaa. Keskustelussa kerrottiin, miksi vastuullisuus valittiin isoksi teemaksi hankinnassa ja selvitettiin samalla, millaisiin vertailuperusteisiin toimittajat ovat valmiita. 

Käsinehankinnan valmistelussa oli mukana yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch, jolta HUS Logistiikka sai arvokkaita neuvoja vastuullisuuden huomiointiin.

Tarjouspyyntö: Etumatkaa niille, jotka ovat tehneet vastuullisuustyönsä hyvin

Sairaalakäsine

HUS Logistiikalla on tavoitteena, että vähintään 60 prosentissa kilpailutuksista tarjouspyyntö sisältää vastuullisuuskriteereitä, jotka voivat liittyä sosiaaliseen vastuuseen tai ympäristövastuuseen.

”Monet vastuullisuuskriteerit ovat jo normaali osa tarjouspyyntöjä; esimerkiksi PVC-tuotteille pyritään aina löytämään PVC-vapaa vaihtoehto. Lisäksi yhä useammin tarjouspyynnöissä pyydämme toimittajia liittämään tarjoukseen selvityksen omasta vastuullisuuspolitiikastaan, joka onkin jo kiinteä osa monien sopimuskumppaneidemme vuotuista raportointia”, Juuma toteaa. 

”Toimittajat ovat tehneet paljon hyvää työtä vastuullisuuden edistämiseksi toimitusketjuissaan, ja onkin mukava antaa siitä heille tunnustusta tarjouspyynnöissä”, Juuma jatkaa.

Sairaalakäsineiden tarjouspyynnössä vaadittiin, että käsineiden tuli olla tuotettu tuotantolaitoksissa, jotka kolmas osapuoli on auditoinut sosiaalisen vastuun kriteerein. Tarjouspyynnössä vaadittiin myös, että toimittaja hyväksyy HUSin eettisen ohjeistuksen, Code of Conductin, jossa on kerrottu vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet. 

Sopimuskausi: Jatkuvaa vastuullisuuden edistämistä

Neuvottelu_HUS_Logistiikka

HUS Logistiikka tekee toimittajien kanssa tiivistä yhteistyötä sopimuskauden aikana. Vaikka tarjouspyynnössä rima nostetaan tasolle, jolla käyttöön saadaan hinta-laatu-suhteeltaan parhaita mahdollisia tuotteita, vasta sopimuskausi osoittaa toimittajayhteistyön mahdolliset haasteet.

”Kannustamme sopimuskauden aikana toimittajia edistämään vastuullisuuden toteutumista. Yhteistyö antaa myös hyvää tietoa seuraavaa kilpailutusta varten esimerkiksi siitä, olisiko seuraavalla kierroksella mahdollista nostaa vaatimuksia vastuullisuustavoitteiden osalta”, Juuma sanoo. 

Vallitseva koronavirustilanne on haastanut niin Logistiikkaa kuin toimittajiakin.

”Olemme pitäneet yllä hyviä suhteita ja vaalineet läpinäkyvää matalan kynnyksen yhteydenpitoa haastavassa saatavuustilanteessakin. Pidämme esimerkiksi käsinetoimittajiin yhteyttä säännöllisesti, jotta voimme turvata niiden saatavuuden sairaaloissa ja muissa hoitoyksiköissä”, Marianne Mujunen toteaa.

Kuljetukset: Tavoitteena päästöjen vähentäminen

Myös kuljetuksilla pystytään vaikuttamaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseen ja ilmastonmuutoksen hidastamiseen. 

Kaikissa HUS Logistiikan kuljetuspalvelusopimuksissa pyritään vähentämään päästöjä. Keinoja siihen ovat esimerkiksi reittien optimointi, vaihtoehtoisten käyttövoimien – kuten sähkön ja kaasun – suosiminen sekä kalustolle asetettu päästöluokkaraja. 

Isoissa kuljetuspalvelusopimuksissa toimittajilta edellytetään myös omaa päästöjen seurantaa ja siitä raportoimista vuosittain.

HUSin yksiköt ja kunta-asiakkaat kuluttavat suuria määriä tutkimuskäsineitä. Niitä säilytetään HUS Logistiikan keskusvarastolla Vantaalla, josta käsineet ja muut varastotuotteet kuljetetaan asiakkaille kuljetuspalvelukumppaneiden kanssa.

Käyttäjä: Älä heitä hukkaan, lajittele oikein!

HUSin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Jokaisella huslaisella on keskeinen rooli siinä, että tavoitteessa onnistutaan. 

Erityisesti tarvikkeiden käyttäjät ja tilaajat voivat vaikuttaa siihen, millainen ympäristökuorma hankituista tuotteista syntyy. Tärkeintä on, että tarvikkeita tilataan oikea määrä, pakkaukset avataan vasta, kun tuotteita oikeasti tarvitaan ja käytetyt tuotteet hävitetään lajittelemalla ne oikein.

Mikäli tuote on muovia ja siinä on muovin laatua kuvaava kierrätysmerkintä, tulee se lajitella oikeaan muovijakeeseen.

”Tarjouspyynnöissä edellytämme muovinkierrätysmerkintää aina, kun se on mahdollista. Valitettavasti Suomi on maailmanlaajuisesti pieni markkina-alue, joten aina muovinkierrätysmerkintöjä ei onnistuta saamaan tuotteisiin tarjouspyynnön vaatimusten keinoin. Viemme kuitenkin viestiä toimittajille, ja toivottavasti kierrätysmerkinnät selkeytyvät tulevaisuudessa”, Juuma sanoo.

Käytetty nitriilikäsine kuuluu sairaalasekajätteeseen, mutta monet muut tuotteet voidaan lajitella esimerkiksi muoviin, pahviin, metalliin tai biojätteeseen.

HUS Logistiikan vastuullisuusohjelma

  • Pohjautuu HUSin strategiaan.
  • Toteuttaa HUSin ympäristöohjelman tavoitteita.
  • Sisältää vuosittaisen toimenpideohjelman, jonka johtoryhmä hyväksyy. Vastuullisuusryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista.
  • Painopisteet: vastuulliset toimintatavat, ekologiset ja sosiaalisesti kestävät hankinnat sekä henkilöstön yhteiset hyvän mielen teot.
  • Laaja sidosryhmäyhteistyö seuraavien tahojen kanssa: terveydenhoitoalan yrityksiä edustavat yhdistykset, muut sairaanhoitopiirit, pääkaupunkiseudun kaupungit, valtakunnalliset vastuullisten hankintojen kehittäjäryhmät, Ruotsin ja Norjan sairaalahankintayksiköt.
  • Vuosittainen GRI-standardin mukainen vastuullisuusraportointi.


Teksti: Tiina Henttonen 
Kuvat: Matti Snellman, Markus Sommers, Ville Männikkö, Tiina Henttonen

Husari 1/2021