Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 27.5.2021 10.55

Jatkuva laadunparannus kuuluu kaikille

Asiasanat:
  • laatu
  • NPS
  • potilasturvallisuus

HUSin tavoittelema laatujärjestelmä JCI edellyttää potilaan kuulemista eri tavoin. Asiakastyytyväisyyskysely, potilaan vaaratapahtumailmoitus ja laaturekisterien mittarit ovat tärkeä osa potilaslähtöisyyden lisäämisessä.

Lastenortopedi Topi Laaksonen ja laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori

Laatu- ja potilasturvallisuustyö kuuluu jokaisen huslaisen arkeen. Tavoitteena on parantaa hoidon laatua joka päivä ja tehdä laatutyö näkyväksi, sanovat Topi Laaksonen ja Sanna-Maria Kivivuori.

Potilasturvallisuuden kehittäjänä potilas

Hoitoon voi liittyä odottamattomia vaaratapahtumia ja tapahtumaan johtaneet tekijät on aina tärkeä selvittää. Potilailla on toukokuun alusta lähtien ollut mahdollista tehdä itse vaaratapahtumailmoitus hoidon aikana havaitsemastaan vaaratapahtumasta tai läheltä piti -tilanteesta. Kaikkien HUSin työntekijöiden tehtävänä on edistää potilasturvallisuutta ja kannustaa vaaratapahtumailmoitusten tekemiseen.

Potilaan vaaratapahtumailmoitus on yksi työkalu, jonka avulla voidaan seurata potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien esiintymistä, havaita potilasturvallisuuden kannalta huonoja toimintaprosesseja tai vaarallisia toimintatapoja ja puuttua niihin.

”Tämä on hyvä työkalu potilaan osallisuuden lisäämiseen. On tärkeä luoda tunnetta, että potilas voi vaikuttaa hoitoprosessiinsa”, kokemusasiantuntija Sari Männikkö sanoo.

Ilmoitusten tekeminen on vapaaehtoista ja ne tehdään nimettöminä. Ilmoituksiin ei kirjata potilaiden tai työntekijöiden tunniste- tai henkilötietoja eikä potilaalle anneta niihin kiitosviestin lisäksi muuta vastausta. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti HUSin verkkosivuilla.
 

Potilaiden suosittelusta kertovat luvut verkossa

HUS on maaliskuusta alkaen julkaissut verkkosivuillaan potilastyytyväisyyttä kuvaavat NPS-luvut. Luvut päivittyvät sivuille kerran kuussa ja niiden avulla lisätään läpinäkyvyyttä toiminnan laatuun.

Asiakaskokemusta mitataan kansainvälisellä NPS-suositteluindeksillä (Net Promoter Score). NPS-lukema voi olla mikä tahansa -100:n ja +100:n välillä. NPS-lukua mitataan kysymyksellä: ”Kuinka todennäköisesti suosittelisit sairaalaamme tai yksikköämme ystävillesi tai perheellesi, jos he tarvitsisivat samankaltaista hoitoa tai tutkimusta?”  

”Asiakas- ja potilastyytyväisyys on tärkeä laatumittarimme, jonka perusteella pyrimme kehittämään toimintaamme. Nyt kaikilla on mahdollista seurata suositteluindeksiämme. Jatkossa pyrimme julkaisemaan muutaman muunkin laatumittarin verkkosivuillamme”, Laapo-yksikön vetäjä, laatuylilääkäri Sanna-Maria Kivivuori kertoo. 

HUSin päivystyksen NPS oli huhtikuussa +49 ja muiden hoitoyksiköiden +73. Tavoite päivystyksen NPS-luvuksi HUSissa on +50 ja muiden hoitoyksiköiden +70. Kansainvälisesti vertailtuna esimerkiksi Yhdysvaltojen huippusairaaloista Mayo Clinic ilmoittaa verkkosivuillaan NPS-luvukseen +5 ja Cleveland Clinic +51. 

Laaturekisterit kertovat hoitotuloksista

HUSissa on noin 70 kliinistä laaturekisteriä, joissa on tietoja noin 350 000 potilaasta. Laaturekisterien hyötyjä ja niiden vaikutusta hoitoon tuodaan tämän vuoden aikana näkyvästi esiin, jotta tietoisuus rekistereistä kasvaa. Myös potilaiden raportoimia hoitotuloksia ja tyytyväisyysmittareita tullaan korostamaan. 

” Laaturekisterit ovat tärkein tapa mitata ja vertaisarvioida hoitotuloksiamme”, Sanna-Maria Kivivuori sanoo. 

Esimerkiksi Kids’ Fracture Tool eli lasten murtumarekisteri sisältää kaikkien tavallisimpien lastenmurtumien hoitokäytännöt ja ohjaa käyttäjäänsä kiinnittämään huomiota oleellisiin asioihin diagnostiikassa ja hoidossa. 

”Uudessa lastensairaalassa Kids’ Fracute Toolin avulla seurataan hoidon toteutusta ja laatua kuukausittaista toimintaa mittaavilla raporteilla. Niiden tavoitteena on tuoda hoidon tulokset ja laatu koko henkilökunnan tietoon”, lastenortopedi Topi Laaksonen Uudesta lastensairaalasta kertoo. 

Kliinisten laaturekisterien toiminta on murrosvaiheessa potilastietojärjestelmä Apotin vuoksi. Apotin toiminnallisuus ja raportointityökalut ovat olennaisessa osassa rekisterikehitystä. 

Teksti: Anne Ikäläinen, Timo Korpela
Kuva: Mikko Hinkkanen

Husari 2/2021