Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Mediatiedote Julkaistu 12.12.2023 12.58

HUSin tarkastuslautakunta antaa 16 suositusta henkilöstövoimavarojen parempaan johtamiseen ja organisaation veto- ja pitovoiman lisäämiseksi

Terveydenhuollon heikkenevä henkilöstötilanne on vakava koko Suomessa ja niin myös HUSissa. Työvoimapula ja rekrytointivaikeudet vaarantavat erikoissairaanhoidon palvelujen saatavuuden useilla erikoisaloilla. Tarkastuslautakunta arvioi henkilöstövoimavaroja ja niiden johtamista sekä HUSin veto- ja pitovoimaa.

HUSin henkilökuntaa

Arvioinnin perusteella HUSin veto- ja pitovoimassa on useita kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia. Erityisesti hoitohenkilökunnan, lääkäreiden ja nuorten työntekijöiden työtyytyväisyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota, koska nämä ryhmät ovat muita tyytymättömämpiä. Strategisen henkilöstöjohtamisen tueksi tarvitaan laajempaa tietopohjaa.

Rekrytointihaasteet jatkuvat. Samalla vuokratyövoiman kustannukset kasvavat, mikä lisää palvelutuotannon kustannuksia. Myönteistä on, että henkilöstö kokee osaamisensa hyväksi, on ylpeä työstään ja tyytyväinen omaan esihenkilöönsä. Ammatilliseen täydennyskoulutukseen investoidaan kuitenkin vähän ja henkilöstö suhtautuu HUSin johtamiseen kriittisesti.

Työterveyshuollon palvelujen saatavuus ja niiden rajautuminen lakisääteiseen työterveyshuoltoon aiheuttaa tyytymättömyyttä. Lisäresursoinnista huolimatta palvelujen kehittäminen on ollut vaikeaa eikä työterveyslääkäreistä pystytä kilpailemaan yksityisen sektorin kanssa. Henkilöstö kuitenkin kokee työkykynsä olevan hyvällä tasolla, mikä on myönteinen asia.  

Palkkauksen kannustavuutta on lisätty suoritepalkkioilla ja rekrytointilisillä, mutta yhdenvertaiseksi koetun mallin luominen on osoittautunut vaikeaksi. Osaamisen, työn vaativuuden ja uralla etenemisen suhde palkkakehitykseen ei ole riittävän selkeä ja johdonmukainen. 

Tarkastuslautakunta suosittelee toimenpideohjelmaa henkilöstöpulan ratkaisemiseksi 

Tarkastuslautakunta suosittelee, että HUSissa laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma henkilöstöpulan ratkaisemiseksi. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä etsiä keinoja kasvavan vuokratyövoiman käytön vähentämiseksi yhdessä hyvinvointialueiden kanssa, toteaa puheenjohtaja Carita Orlando

Henkilöstön kanssa käytävien kehityskeskustelujen käyntiastetta tulee nostaa, jotta osaamisen kehittämistarpeet ja mahdollisuudet tunnistetaan niin yksilön kuin koko työyhteisön näkökulmasta. Urapolut on kuvattava selkeästi ja ymmärrettävästi ja turvattava riittävät resurssit henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Lautakunta kiinnittää huomiota myös henkilöstöön kohdistuneiden väkivalta- ja uhkatilanteiden lisääntymiseen viime vuosina ja pitää tärkeänä, että niiden vähentämiseksi etsitään tehokkaita keinoja. 

HUSin veto- ja pitovoiman näkökulmasta on tärkeää, että palkkausjärjestelmää, työn vaativuuden arviointia ja henkilöstöetuuksia kehitetään niin, että ne muodostavat selkeän kokonaisuuden ja parantavat mahdollisuuksia kilpailla osaavasta henkilökunnasta.  Työntekijän osaaminen, työn vaativuus ja palvelukseen sitoutuminen tulee huomioida palkkakehityksessä. Kannustavien palkanosien käytöstä tulee antaa tarkempia ohjeita ja seurata niiden käyttöä organisaation tasolla.

Arvioinnissa tuli esiin monia positiivisia asioita ja myönteistä kehitystä. Esimerkiksi sairauspoissaolopäiviä oli elokuun 2023 tilanteessa keskimäärin vähemmän henkilöä kohti kuin samaan aikaan edellisenä vuonna. Alueellisista rekrytoijista on saatu hyviä kokemuksia. Rekrytoijat ovat tärkeä tuki esihenkilöille. Verkkosivuilla tarjotaan tietoa työmahdollisuuksista myös englanniksi. Lähihoitajien tehtäväkuvien laajentamisessa on onnistuttu. Myös sukupuolten väliset erot palkkauksessa ovat pienentyneet. 

Tarkastuslautakunnan antamat suositukset sekä arvioinnista laadittu muistio ovat saatavilla osoitteessa www.arviointikertomushus.fi. Arviointi perustuu tietoihin, jotka olivat saatavissa elokuun 2023 loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida HUSille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunta antaa vuosittain yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen, jossa julkaistaan edellistä vuotta koskevien arviointien tulokset ja annetaan suosituksia toiminnan kehittämiseksi. 

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.