Siirry pääsisältöön

Artikkeli Julkaistu 8.11.2022 12.51

HUS löysi ratkaisuja psykoterapiaan pääsyyn ja kehitti lyhytterapiajärjestelmän

Asiasanat:
  • lääketieteellinen tutkimus
  • Mielenterveystalo
  • mielenterveys

HUS on ratkaissut kasautuvaa mielenterveyden hoitotaakkaa muun muassa koordinoimalla vuodesta 2020 lähtien Terapiat etulinjaan -toimintamallia valtion rahoituksella. Uuteen toimintamalliin kuuluvat digitaaliset mielenterveyspalvelut kansalaisille ja ammattilaisille, terapiakoulutukset, nopea hoitoonohjaus, porrastettu hoitomalli sekä uuden toimintamallin osaamiskeskusten kansallinen verkosto.

Potilas selin ja hoitaja.

Psykoterapiaan pääsy on ollut lähes mahdotonta. Vaikka lyhytterapia on usein riittävä hoito, suuri osa käy vuosia pitkäkestoisessa terapiassa. HUSissa on etsitty ja löydetty ratkaisuja psykoterapiaan pääsyyn sekä kehitetty lyhytterapiajärjestelmä.

Psykoterapiaan pääsy on ollut lähes mahdotonta. Yleisimmin terapiaa tarvitsevat lievästä ja keskivaikeasta masennuksesta, unettomuudesta, ahdistuksesta tai kriisistä kärsivät henkilöt.

Psykososiaaliset hoidot pitää kohdentaa oikein

Mielenterveyden hoidot ovat viime vuosikymmeninä painottuneet vuosia kestävin hoitoihin: 15–64-vuotiasta yli 60 000 saa parhaillaan Kelan tukemaa pitkäkestoista psykoterapiaa ja juuri heidän määränsä on nelinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Psykoterapian tarvitsijoita olisi kuitenkin huomattavasti enemmän, joten jonot psykoterapiaan ovat pidentyneet, ja lopulta terapiaan pääsy on tullut lähes mahdottomaksi.

Suomesta aiemmin puuttuneet matalan intensiteetin ja perusterveydenhuollon psykososiaaliset hoitomuodot ovat osaltaan johtaneet mielenterveyspalveluiden kriisiytymiseen.

Lyhytterapia on vaikuttavaa hoitoa

Suomalaisten yleisimpiä psyykkisiä ongelmia ovat lievä ja keskivaikea masennus, unettomuus, ahdistus tai kriisit. Niin kansainväliset tutkimukset kuin HUSissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että kognitiivinen lyhytterapia on usein riittävä hoito näihin ongelmiin. Moni, joka hyötyisi lyhytterapiasta jää kuitenkin vaille hoitoa. Lisäksi perusterveydenhuollon käytössä ei ole ollut matalan intensiteetin hoitomuotoja, vaikka juuri etulinjan lyhytterapia on kognitiivista lyhytterapiaa, joka osoitettu vaikuttavaksi.

Potilas ohjataan hyödyttävään terapiamuotoon

HUS on ratkaissut ongelmaa muun muassa koordinoimalla vuodesta 2020 lähtien Terapiat etulinjaan -toimintamallia valtion rahoituksella. Uuteen toimintamalliin kuuluvat digitaaliset mielenterveyspalvelut kansalaisille ja ammattilaisille, terapiakoulutukset, nopea hoitoonohjaus, porrastettu hoitomalli sekä uuden toimintamallin osaamiskeskusten kansallinen verkosto. Toimintamalli etenee laajasti koko maassa, sillä sen tulokset ovat olleet erinomaisia ja hoitoon pääsyä on voitu nopeuttaa.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli perustuu kansalliseen yhteiskehittämiseen sekä HUSissa tehtyyn että kansainväliseen tutkimustietoon. Toimintamalli tuottaa myös lisää dataa, jonka avulla tutkitaan hoitomuotojen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. 

Panostukset hoitoonohjaukseen ja matalan kynnyksen hoitomuotoihin ovat tuoneet hyötyjä

Terapiat etulinjaan -hankkeessa on tutkittu, kehitetty ja viety käyttöön esimerkiksi erilaisia psykoterapian saatavuutta ja vaikuttavuutta helpottavia ratkaisuja. Esimerkiksi hoitoonohjausta on parannettu Terapianavigaattorilla​ ja palvelusetelillä. Lisäksi näyttöön perustuvia matalan kynnyksen hoitomuotoja on lisätty. Näitä ovat muun muassa ohjattu omahoito, etulinjan lyhytterapia, nettiterapia ja varhaispsykoterapia. Uusien ratkaisujen myötä hoitoon pääsy on nopeutunut ja yli puolet potilaista ei tarvitse jatkohoitoa.

Terapianavigaattori ohjaa vaikuttavaan terapiamuotoon

Terapianavigaattorissa apua hakeva täyttää anonyymisti digitaalisen kyselyn oireista, taustatiedoista ja hoitotoiveista, ja voi halutessaan ottaa yhteyttä oman alueensa perusterveydenhuoltoon. Tulokset auttavat Terapiat etulinjaan -toimintamallin kouluttamia ammattilaisia tunnistamaan henkilöt, jotka hyötyvät nopeasti alkavista psykososiaalisista hoidoista.

Terapianavigaattorin käyttö on lyhentänyt matalan kynnyksen palveluihin pääsyä kahdesta kuukaudesta alle kahteen viikkoon. Yli 90 % Terapianavigaattorin pilottiin osallistuneista ammattilaisista haluaa navigaattorin pysyvästi käyttöön.

Palveluseteli nopeuttaa hoitoon pääsyä

Prosessia nopeuttaa myös palveluseteli. Potilas saa listan hänelle sopivimmaksi katsottuun menetelmään erikoistuneista terapeuteista, jotka on valittu noin 500 HUSille palveluita tuottavan psykoterapeutin joukosta.

Vuonna 2022 potilaista 50 prosenttia aloitti HUSin alueella palvelusetelipsykoterapian alle kuudessa viikossa, kun vuonna 2020 vastaava luku oli 30 prosenttia.

Etulinjan lyhytterapia ja ohjattu omahoito auttavat potilasta

Lisäksi Terapiat etulinjaan -toimintamalli koulutti ja loi verkoston, jonka avulla voidaan kouluttaa tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia tuottamaan näitä matalan intensiteetin hoitoja, ohjattua omahoitoa ja etulinjan lyhytterapiaa.

Tänä vuonna valmistuu 1000 terapeuttia perusterveydenhuoltoon. Hieman yli 50 prosentille potilaista näiden terapeuttien tarjoama hoito on riittävää, eivätkä he tarvitse mitään jatkohoitoa.

Nettiterapia on vaikuttavaa ja tehokasta hoitoa

Nettiterapian ja siinä käytetystä kognitiivisesta terapiasta on paljon tieteellistä näyttöä. Mielenterveystalossa on nyt 12 nettiterapiaohjelmaa, jotka kaikki ovat näyttöön perustuvia hoitomuotoja ja useimpien perustana on kognitiivinen terapia.

Vuonna 2022 HUSin alueella tehtiin 17 000 nettiterapialähetettä lieviin ja keskivaikeisiin ongelmiin. 2016 lähetteitä nettiterapiaan tehtiin 2100. Esimerkiksi unettomuuden nettiterapiaa saaneista potilaista 91 prosentilla oireet lievenivät ja 34 prosentilla unettomuus oli parantunut.

Kehitystyö on perustunut HUSin tutkimushankkeisiin, joissa on selvitetty erilaisten psykososiaalisten menetelmien saatavuutta eli miten potilaat pääsevät psykososiaalisiin hoitoihin. Laatua seuraamalla varmistetaan niiden turvallisuus ja estetään haittatapahtumia. Lisäksi on selvitetty niiden vaikuttavuutta, jolloin mittareina ovat olleet oireiden ja tuen tarpeen väheneminen sekä toimintakyvyn paraneminen.

HUSin tutkimukseen perustuvat ratkaisut

Terapiajonoja puretaan ohjaamalla potilaat Terapianavigaattorin ja ohjauksen avulla hoitomuotoon, joka on vaikuttavaa ja auttaa juuri heidän oireisiinsa.

Kognitiivista lyhytterapiaa eli noin 7 tapaamisen hoitojaksoa suositellaan lievästä ja keskivaikeasta masennuksesta, unettomuudesta, ahdistuksesta tai kriisistä kärsiville henkilöille, sillä se on tutkitusti vaikuttavaa.

Psykoterapiaan pääsyä on helpotettu palveluseteleillä. HUSin koordinoiman kansallinen Terapiat etulinjaan -toimintamalli mahdollistaa nopean pääsyn vaikuttaviin hoitoihin.

Terapiat etulinjaan -toimintamalli kouluttaa terapeutteja: tänä vuonna valmistuu 1000 terapeuttia perusterveydenhuoltoon, sillä juuri etulinjan lyhytterapia on vaikuttavaa. Nettiterapia on myös vaikuttavaa.

Yhteyshenkilöt

HUSissa psykoterapian saatavuuden, vaikuttavuuden ja laadun tutkimushankkeiden vastuuhenkilöitä ovat tutkimusryhmän johtaja, dosentti, ylilääkäri Suoma Saarni, linjajohtaja Jan-Henry Stenberg

Palaute

Löysitkö etsimäsi?

Kiitos palautteesta!

Kiitos palautteestasi!

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.

Kirjoita tähän verkkosivustoa koskeva palautteesi.

Ethän kirjoita tähän henkilökohtaisia tietojasi. Huomioithan, että emme vastaa tämän lomakkeen kautta jätettyihin palautteisiin. Muuta kuin verkkosivustoa koskevaa palautetta voit antaa palautesivullamme.