Siirry pääsisältöön

Ammattilaiselle

Uutinen Julkaistu 9.12.2020 12:47

HUS Diagnostiikkakeskuksen kliinikkokyselyn tuloksista työkaluja toiminnan kehittämiseen

Asiasanat:
  • HUS Diagnostiikkakeskus

Kesällä ja alkusyksystä tehty kysely paljasti, että Diagnostiikkakeskuksen palveluiden kattavuuteen, luotettavuuteen ja laatuun ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä. Alueellisesti ja erikoisaloittain eroja kuitenkin löytyy, ja saadun palautteen pohjalta aloitetaankin nyt runsaasti kehitysprojekteja. Seuraavan kerran kliinikkokysely on tarkoitus tehdä keväällä 2021. ​

kliinikkokyselyn tulokset

Kliinikoiden ja tilaajien mielipiteitä HUS Diagnostiikkakeskuksesta selvitettiin kesän 2020 aikana kysely- ja haastattelututkimuksilla. Kliinikkokyselyyn vastasi noin 300 henkilöä HUS Diagnostiikkakeskuksen koko toiminta-alueelta. Tilaajahaastatteluja tehtiin 45. Lisäksi erillisessä selvityksessä syvähaastateltiin hieman yli 20 kliinikkoa ja hoitohenkilökunnan edustajaa keskittyen erityisesti asiakaspalvelun ja konsultaatioiden kehittämiseen.

kliinikkokysely vastaajat

Diagnostiikkakeskuksen asiantuntemus, luotettavuus ja laaja palveluvalikoima korostuvat tuloksissa kautta linjan: näihin ollaan tyytyväisiä ja myös niiden painoarvo yhteistyössä nähdään suureksi. Tiedonkulku ja viestintä sekä mahdollisuudet matalan kynnyksen yhteydenottoihin erottuvat selkeinä kehityskohteina. Myös tutkimuspakettien tarjoaminen, koulutukset ja tutkimusten vaikuttavuudesta viestiminen koetaan teemoiksi, joissa voisimme tuottaa nykyistä enemmän arvoa kliinikoiden omaan työhön. 

kliinikkokysely kokonaistyytyväisyys

Taustaryhmittäin nähtävissä joitain pieniä eroja  

Preanalytiikan ja isotooppitutkimusten kohdalla kliinikkokyselyn vastaajien alueellinen sijoittuminen HYKS-, ERVA- tai SHA-taustaryhmiin tai kuntakoon mukaan ei tuonut esiin merkittäviä eroja tyytyväisyydessä. Radiologian tutkimusten osalta sairaanhoitoalueiden ja pienten kuntien vastaajat olivat tyytyväisimpiä. Sairaanhoitoalueet erottuivat muita tyytyväisempinä myös kliinisen fysiologian palveluiden kohdalla.  

Radiologian palveluiden kehittämistarpeita koettiin ERVA-alueilla olevan keskitasoa enemmän. Kliinisen neurofysiologian ja patologian osalta HYKS-vastaajat olivat muita tyytyväisempiä, kun taas kliinisen neurofysiologian ja patologian yhteistyössä tarvetta yhteistyön parantamiseen koettiin jälleen selkeimmin ERVA-alueilla.  

Diagnostiikkakeskus peilattuna muihin toimijoihin 

Vastaajia pyydettiin myös vertailemaan HUS Diagnostiikkakeskusta toiseen toimijaan, mikäli kokemuspohjaa vertailuun oli. Diagnostiikkakeskuksen vahvuuksiksi nousivat tutkimusvalikoiman laajuus, asiantuntemus sekä myös hintataso. Asiakaslähtöisyydessä ja nopeudessa puolestaan toinen toimija koettiin useammin Diagnostiikkakeskusta vahvemmaksi. Vertailtavan toisen toimijan nimeä ei kyselyssä eritelty, vaan muita toimijoita käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. ​

kliinikkokysely jatkossa

Mitä tulosten pohjalta tehdään?  ​

Numeraalinen tulosdata tuo vertailtavuutta ja mahdollistaa kehittymisen seurannan, ja vastaajien omin sanoin antama avoin palaute on arvokasta raaka-ainetta kehittämistyölle. Tutkimusten tuloksia on käyty syksyn aikana keskustellen läpi Diagnostiikkakeskuksen eri vastuualueilla. Tuloksista on poimittu konkreettisia kehitysteemoja alkavalle vuodelle.   

Perusterveydenhuollon lääkäreille suunnatussa Tutkimuksesta ja tulkinnasta -päivässä 24.11.2020 käsiteltiin koulutuksellisessa hengessä jo muutamia kliinikoiden tärkeiksi kokemia teemoja. Diagnostiikkafoorumi on uusi konseptimme, joka lanseerattiin juuri, ja saadaan toivottavasti vakiintumaan osaksi toimintaamme vuoden 2021 aikana. Diagnostiikan erityisalat työstävät omia kehitystoimiaan aktiivisesti eteenpäin ja viestintään panostetaan niin ikään asiakaslähtöisesti kuin saatua palautetta hyödyntäen. 

kliinikkokysely kokemuksia