Siirry pääsisältöön

Uutinen Julkaistu 17.8.2020 18:42

Hallituksen päätökset 17.8: HUS vastaa lisääntyvään koronavirustestauksen kysyntään

HUS on valmis kasvattamaan testauskapasiteettia ja edellyttää että valtiovalta korvaa kustannukset. HUS myös odottaa, että valtiovalta pyrkii aktiivisesti rakentamaan valtakunnallista ratkaisua testauskapasiteetin nostoon ja näytteenoton resursseihin.

Katsaus koronavirustilanteeseen

Hallitus sai katsauksen kesän sairaanhoito- ja koronavirustilanteesta. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneiden määrä on kevään jälkeen nelinkertaistunut, kun elektiivistä toimintaa supistettiin koronaviruspotilaiden hoitamiseksi. Jotta jonotilanne ei enää tulevan syksyn aikana pahenisi, pyritään muu erikoissairaanhoidon toiminta pitämään syksyllä normaalina niin pitkään kuin mahdollista koronatilanne huomioiden.

HUS on toiminut testauskapasiteetin nostamisessa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. STM asetti keväällä valtakunnalliseksi testaustavoitteeksi 10 000 testiä vuorokaudessa, jossa julkisen terveydenhuollon osuudeksi arvioitiin 7000 testiä vuorokaudessa. Tämän pohjalta HUS asetti omaksi tavoitteekseen 4000 testiä vuorokaudessa. Kapasiteetin kasvattamiseen tähtääviä merkittäviä investointeja on hyväksytty sekä HUSin hallituksessa että viranhaltijapäätöksin. Kesäkuusta lähtien HUSissa on ollut mahdollisuus analysoida 4000 näytettä vuorokaudessa.

Tällä hetkellä testauksen tulppana on ennen kaikkea näytteenotto. Sovitun mukaisesti kokonaisvastuu myös kuntien näytteenotosta on parhaillaan siirtymässä HUSLABille sille jo ennestään kuuluvan analytiikan lisäksi. HUSLAB on nyt tehnyt sopimukset neljän yksityisen puolen palvelutuottajan kanssa ja ottanut kokonaisuudessaan käyttöön sen kapasiteetin, mikä yksityiseltä on tällä hetkellä saatavissa. HUS-alueen näytteenottokapasiteetin kasvattaminen nykyisestä 4000 testistä 10 000 testiin vuorokaudessa edellyttää kuitenkin vähintään 600 terveydenhuollon ammattihenkilön lisäystä tähän toimintaan.

HUSin kriittisen hoitojonotilanteen vuoksi ei ole mahdollista, että koronavirusnäytteiden ottoon lisärekrytointien lisäksi tarvittava henkilöstö siirrettäisiin kokonaisuudessaan HUSin muusta toiminnasta. Näytteenottoon tullaan tarvitsemaan myös kuntien panosta ja henkilöstöresurssien turvaamiseen valtakunnallisia linjauksia ja ratkaisuja.

HUS on valmis kasvattamaan testauskapasiteettia edelleen ja valmistelee jo sen edellyttämiä investointeja. HUSin hallitus edellyttää, että valtiovalta korvaa nämä kustannukset täysimääräisesti lupauksensa mukaisesti. HUS myös odottaa, että valtiovalta pyrkii aktiivisesti rakentamaan valtakunnallista ratkaisua testauskapasiteetin nostoon ja erityisesti näytteenoton resurssikysymykseen.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja Ulla-Marja Urho, ulla-marja.urho(at)hus.fi

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, yhteydenotto: kaarina.heikinheimo(at)hus.fi

Talousarvion 2021 valmistelu

HUSin hallitus vahvisti vuodelta 2020 koronaepidemian vuoksi siirtyvän elektiivisen toiminnan osuuden, jonka vaikutuksen vuodelle 2021 arvioidaan olevan noin 64 miljoonaa euroa. Vaikutuksen arvioinnissa on huomioitu hoitotakuuajan ylittäneet, vuodeosastolle ja poliklinikalle odottaneet potilaat elokuun alussa. Vuoden loppuun mennessä määrän odotetaan kasvavan 2,3 kertaiseksi.

Elektiivisen hoidon siirtymän vaikutuksen jälkeen jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuus talousarviossa 2021 on 1 912 623 275 euroa, missä on kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna 6,4 % ja vuoden 2019 toteumaan 7,3 %.

Hallitus päätti, että HUSin somatiikassa perittäviä asiakasmaksuja, mukaan lukien yhteispäivystykset, korotetaan hoitajakäyntejä ja etävastaanottoja lukuun ottamatta. Korotus on 50 % asiakasmaksuasetuksen mukaisista maksimimääristä nykytilanteeseen verrattuna. Hoitajakäynneistä peritään 4,5 euroa alhaisempi asiakasmaksu kuin lääkärikäynneistä ja etävastaanottokäynneistä 20 prosenttia alhaisempi maksu kuin perinteisestä vastaanottokäynnistä. Psykiatrian asiakasmaksuihin ei tehdä muutoksia.

Hallitus käsitteli asiaa edellisen kerran 8.6.2020.

​Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, yhteydenotto: kaarina.heikinheimo(at)hus.fi

Vs. talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

HUSille uusi kaksikielisyysohjelma

Hallitus hyväksyi HUSille uuden kaksikielisyysohjelman. Ohjelma tukee HUSin arvoja eli yhdenvertaisuutta, edelläkävijyyttä ja kohtaamista.

Kaksikielisyysohjelma on rakennettu kahden keskeisen tavoitekokonaisuuden ympärille. Potilaiden tulee saada hoitoa ja palvelua omalla kielellään suomeksi tai ruotsiksi ja henkilöstön tulee pystyä tarjoamaan hoitoa ja palvelua näillä kielillä. Ohjelmaan sisältyy lisäksi konkreettinen toimenpidesuunnitelma tavoitteineen, toimenpiteineen, mittareineen ja vastuuhenkilöineen.

Lisätietoja:

Marja Renholm, johtava ylihoitaja, kieliohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja marja.renholm(at)hus.fi

Pia Stoltzenberg, kehittämispäällikkö, kieliohjelman päivitystyöryhmän puheenjohtaja pia.stoltzenberg(at)hus.fi

Eteva kuntayhtymän integroitumisesta selvitys

Hallitus päätti, että Eteva kuntayhtymän integroitumisesta HUSiin laaditaan selvitys. Eteva on kehitysvammaisten erityishuollosta vastaava Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri, johon kuuluu 50 kuntaa ja kaupunkia.

Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus käsitteli kesäkuussa Etevan asemoitumista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskevaan lainsäädäntöön. Lakiesitysten mukaan toimittaessa Eteva pilkkoutuisi kolmesta kuuteen alueeseen. Palveluketjujen ja asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta Etevan tulisi yhtymähallituksen mukaan säilyä yhtenä kokonaisuutena.

Etevan yhtymähallitus valtuutti Etevan toimitusjohtajan käynnistämään selvityksen HUSin kanssa Etevan integroitumisesta HUSiin. Selvityksen tekeminen ei velvoita mihinkään, mutta antaisi lisää tietoa sekä Etevalle että HUSille sote-uudistuksen käytännön toteuttamisesta. Selvityksen on tarkoitus valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi

Talousjohtajan määräaikaiseen virkaan Jari Finnilä

Hallitus päätti ottaa Jari Finnilän talousjohtajan virkaan määräajaksi 1.10.2020 - 30.9.2023 omasta virastaan vapautettuna. Jari Finnilä on hoitanut talousjohtajan sijaisuutta 1.4.2020 alkaen talousjohtajan irtisanouduttua.

Koska HUSin taloudellinen tilanne on tällä hetkellä erittäin poikkeuksellinen muun muassa koronapandemian aiheuttaman alijäämän takia, avointa rekrytointia talousjohtajan virkaan ei ole tällä hetkellä perusteltua käynnistää. Lisäksi vireillä oleva sote-uudistus tulee muuttamaan Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita merkittävästi. Talousjohtajan virka täytetään vasta, kun toiminta on siirtynyt maakuntayhtymälle ja taloudelliset toimintaedellytykset ovat selkeytyneet.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Tuominen, yhteydenotto: kaarina.heikinheimo(at)hus.fiHallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi

 

Pöytäkirja ja kaikki päätökset