Hakuohjeet ja kelpoisuusehdot

Tehtäviin haetaan ensisijaisesti sähköisen hakulomakkeen avulla. Hakemuksen pääsee täyttämään työpaikkailmoituksen alareunassa olevasta hae tehtävää -linkistä.
 
Kirjeitse lähetettyihin hakemuksiin tulee liittää ansioluettelo, josta käy ilmi kelpoisuus haettavaan työhön. Hakemukset osoitetaan HUS-kirjaamoihin. Merkitse kirjekuoren yläosaan vasemmalle haetun tehtävän työavain "Hakemus 1500004G". Lisäksi merkitse kuoreen ja itse hakemukseen sen henkilön nimi, joka vastaa kyseistä tehtävää tai virkaa koskeviin tiedusteluihin. Jos haet useampaa HUS:n avointa työpaikkaa, laadi kaikkiin erillinen hakemus vaadittavine liitteineen. Postita kukin hakemus omassa kirjekuoressa. Puutteellisesti yksilöityjen hakemusten käsittely voi viivästyä ja aiheuttaa hakemuksen hylkäämisen.
 
Hakuajat 
 
Sähköisen hakemuksen jättöaika on työpaikkailmoituksessa mainittuna arkipäivänä klo 23.59 mennessä. Paperihakemuksen jättöaika on työpaikkailmoituksessa mainittuna arkipäivänä klo 15.00 mennessä.
 

Hakemuksen julkisuus
 

Virka- tai työhakemus on pääsääntöisesti julkinen asiakirja. Jokaiselle on pyydettäessä annettava hakemusten julkiset tiedot, joita ovat hakijan nimi, ikä, työkokemus ja muu kelpoisuus. Hakija voi kuitenkin esittää toivomuksen, että hänen nimeään ei julkaista hakijayhteenvedossa. Tällöin hänen tulee kirjoittaa sähköisessä hakemuksessaan etunimensä jälkeen sulkuihin (ei julkisuuteen). Näin tieto välittyy niille, joilla on oikeus hakemuksia käsitellä. Media kunnioittaa yleisesti hakijoiden pyyntöjä. 
 

Lisätietoja

 
Edellytämme valittavalta henkilöltä tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa, minkä mukaan asiakas- ja potilastiloissa sekä sairaan- ja potilaskuljetuksessa työskentelevällä työntekijällä on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §:n mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä ja salmonellasta elintarviketyötä tekevältä. Kaikki uudet työntekijät täyttävät HUS-riskit-ohjelmassa tartuntatautikyselyn. Henkilön tehtävä määrittelee, tarvitseeko henkilö tartuntatautilain edellyttämää rokotesuojaa tai tarkempaa terveysselvitystä.

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä edellyttää että uusi työntekijä esittää nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:ssä tarkoitetun rikosrekisteriotteen ennen palvelussuhteen alkamista. Tämä koskee sekä vakinaista että määräaikaista henkilökuntaa. Ote on asianomaisten itsensä hankittava. Sitä ei saa liittää hakuasiakirjoihin. Vaatimuksesta on maininta viran/tehtävän kohdalla.
Kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset sekä palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen virka- ja työehtosopimusten mukaan. Kaikki sivutoimet on ilmoitettava palvelussuhteen alussa.
 
Avoimeksi julistettuihin virkoihin/tehtäviin valittujen tulee esittää alkuperäiset asiakirjat, joista ilmenee asianomaisen työura ja kelpoisuus. Lisäksi hakijan tulee käydä HUS:n työterveysasemalla työhöntulotarkastuksessa ja toimittaa tarkastuksen perusteella tehty lausunto palvelussuhteeseen ottavalle. Hakuasiakirjoja ei palauteta.