Auditointiraportti: Näyttöön perustuvien suosituksien toteutuminen HUS:ssa.

​Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) strategisiin tavoitteisiin kuuluu tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön soveltaminen sairaanhoitopiirin potilaiden tutkimisessa ja hoidossa. Asian nykytilanteen selvittämiseksi johtajaylilääkäri perusti päätöksellään (§ 47/2012) työryhmän, jonka tehtävänä oli auditoimalla selvittää missä määrin HUS:n tutkimus- ja hoitoprosessit pohjautuvat näyttöön perustuviin suosituksiin.

Työryhmä on selvittänyt tilannetta määrällisesti ja taloudellisesti merkittävien HUS:n potilasryhmien kautta arvioimalla kansallisesti yleisesti hyväksyttyjen arvioituun näyttöön perustuvien 31 Käypä hoito- ja 19 HALO -suosituksen, munuaissiirtoja koskevan Scandiatransplant- suosituksen sekä neljän hoitotieteellisen ja yhden fysioterapiasuosituksen toteutumista valitsemillaan suosituskohtaisilla laatukriteereillä. Lisäksi työryhmä tarkisti suositusperäisen HUS:n hoito-ohjeistuksen sekä laajemminkin HUS:n verkosta löytyvän oman tai alueellisen hoito-ohje- ja hoitoketjukannan.

Selvitys osoitti, että HUS:ssa on erittäin suuri määrä eritasoisia hoito-ohjeita. Niitä löytyy sisäisestä verkosta kuitenkin vaihtelevasti eri erikoisaloilta ja eri osoitteista. Niiden ajantasaisuus on vaihtelevaa. Lisäksi eri yksiköissä on suuri määrä omia kirjallisia ohjeita, jotka olivat usein hankalasti löydettävissä. Käypä hoito -suosituksiin perustuvia omia tai alueellisia hoito-ohjeita löytyi vajaaseen puoleen tarkastetuista suosituksista, osuuden vaihdellessa sairaalakohtaisesti. Työryhmän mielestä HUS:n suosituskanta tulisi järjestää systematisoidusti yhdestä sisäisestä verkko-osoitteesta eritasoisina helposti löydettäväksi ja nimettyjen vastuuhenkilöiden kautta ajan tasalla pidettäväksi. Tähän suuntaan tietääksemme ollaankin juuri siirtymässä. Tulisi myös harkita, voitaisiinko pääosa ohjeista ja hoitoketjuista saattaa avoimeksi ulkopuoliseen verkkoon (HUS:n Internet-sivut ja Terveysportti).

Käypä hoito -suositukset toteutuivat pääosin hyvin. Mahdolliset puutteet saattoivat osin olla pikemminkin tarkastukseen käyttämistämme sähköisistä järjestelmistä johtuvia kuin todellisia. Yksittäiset potilasryhmäkohtaiset havainnot käyvät ilmi näitä koskevista suositusten toteutumista arvioivista raporteista.

HALO -suositukset toteutuivat suhteellisen hyvin. Myös koko HUS:n operatiivista toimintaa koskevat leikkaustiimien tarkistuslistat on pääosin otettu laajaan käyttöön, joskin eräissä yksiköissä on vielä tässä suhteessa parantamisen varaa.

Hoitotieteellisten suosituksien toteutumisessa oli eroja. Yksi toteutui kiitettävästi, muut tyydyttävästi, välttävästi tai ei juuri ollenkaan. Henkilökunnan asenne tutkitun tiedon hyödyntämiseen sekä yksiköiden kulttuuriset erot toimintatavoissa saattavat vaikeuttaa hoitotyön suosituksien hyödyntämistä.

Eräänä auditointiimme liittyvänä havaintona toteamme HUS:n verkkoperusteisten potilastietojärjestelmien käytettävyyden ja sisällöllisen kattavuuden puutteet. Erityisesti laboratoriotulosten automaattinen siirtyminen sähköiseen sairaskertomusjärjestelmään tulisi toteuttaa.

Yhteenvetona toteamme, että HUS:n tutkimus- ja hoitoprosessit toteutuivat pääosin näyttöön perustuvien suositusten mukaisesti siltä osin kuin tällaisia ja yleisesti kansallisella tasolla hyväksyttyjä on olemassa. Samalla toteamme, että suoritetun tyyppistä laaduntarkkailua HUS:n eri tasoilla ja yksiköissä pitää sisäisesti jatkaa.         

Ylläkuvatun lisäksi osana auditointia arvioitiin Kelan rekisteritietojen perusteella lääkehoidon toteutumista vuoden 2012 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana sepelvaltimon pallolaajennuksen läpikäyneillä potilailla, sydäninfarktipotilailla ja epästabiilin angina pectoriksen/sydäninfarktin (ilman ST-nousuja) takia hoidetuilla potilailla sekä lonkkamurtumapotilailla. Tutkittujen potilasryhmien kohdalla pidimme huolestuttavana sairaalahoitojakson jälkeisen suositellun lääkehoidon huonoa toteutumista. Lääkehoidon toteutumisen syiden selvittäminen vaatii vielä lisätutkimuksia.

Työryhmä:  

Pekka Karma, professori, puheenjohtaja
Risto P. Roine, dosentti, arviointiylilääkäri
Outi Simonen, TtT, ylihoitaja
Jaakko-Juhani Himberg, professori
Eija Isolahti, HTM, kehittämispäällikkö, asiantuntijasihteeri