Toimikuntien jäsenet

Toimikuntien jäsenet valitaan valtuustokausittain.

Hallituksen päätös § 100, 3.6.2013
HUS-kuntayhtymässä toimii ajan 2013 - 2017

  •  Koordinoiva eettinen toimikunta
  •  Medisiininen eettinen toimikunta
  •  Operatiivinen eettinen toimikunta 
  •  Lasten ja nuorten sairauksien, naistentautien ja synnytysten ja     
     psykiatrian eettinen toimikunta


Toimikuntien tehtävät määritellään pääsääntöisesti kuntayhtymän linjaorganisaatioiden edustamien erikoisalojen mukaisesti ja niin, että Koordinoiva eettinen toimikunta käsittelee mm. terveiden koehenkilöiden ja perusterveydenhuollon, työterveysalan ja epidemiologian ja kansanterveyden tutkimukset ml tehtäväalan kliiniset interventiotutkimukset sekä pääosan rekisteritutkimuksista  ja erityisesti HUS:ssa NIH-rahoituksella tehtävät tutkimukset.

Eettisten toimikuntien tehtävänä on:

  • ensisijaisesti arvioida lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa tarkoitetut tutkimushankkeet ja antaa niistä perusteltu lausunto sekä huolehtia muista eettiselle toimikunnalle säädetyistä tehtävistä;
  • arvioida ja antaa muusta kuin em. tutkimussuunnitelmasta lausunto HUS:n tutkimusluvan myöntäjän pyynnöstä sekä harkinnan mukaan myös HUS:n tutkijan pyynnöstä;
  • seurata ja ohjata toimialallaan tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä.