Ge respons till HNS

Informationen i responsmeddelandet används för att planera och utveckla verksamheten och göra vården och servicen mer kundorienterad.

 
 

Responskanaler

Lämna fritt formulerad respons


Fritt formulerad respons kan vara allmänt gällande eller riktas till ett särskilt sjukhus eller laboratorium eller till en särskild enhet. Responsmeddelandena styrs till responshandläggare.

Många stödtjänstenheter vid HNS har också egna responsformulär.


Anvisningar om användningen av responsformulär

 
  • Respons kan ges anonymt.
  • Det är inte tillåtet att ange personbeteckningar eller konfidentiell information om vården av den som skickar responsen eller någon annan person.
  • Frågor som gäller personlig vård besvaras inte per e-post.
  • En bokad tid för vård eller undersökning kan inte avbokas med ett responsformulär.


De sjukhusspecifika responsformulären kommer att ersättas med ett nytt system för responsmeddelanden.

Klientnöjdhetsenkät

 
Alla patienter som fått vård och klienter som fått service vid HNS kan besvara klienttillfredsställelseenkäten. Patienterna får instruktioner om hur man svarar på enkäten när de lämnar enheten. Enkätsvaren ges anonymt och den som svarar kan därför inte identifieras. Svaren styrs till enhetens responshandläggare.