Käynnissä olevat tutkimukset

Hyksin Syöpätautien klinikalla tehdään paljon tutkimusta syövän hoidon edistämiseksi ja lääkkeiden kehittämiseksi. Alla olevassa listassa ovat kaikki meneillään olevat tutkimukset, joihin voi ilmoittautua osallistujaksi. Kaikki tutkimukset löytyvät myös Nordic NECT
-sivustolta päivitettynä.
 
Mikäli olet kiinnostunut meneillään olevista tutkimuksista, ota yhteyttä tutkimusosaston osastonhoitajaan, jolta saat lisätietoja, puh. 050 427 0680. 
 
Syöpä​ Tutkimuksen nimi Suomenkielinen nimi​
​GIST ​A randomized phase II trial of imatinib alternating with regorafenib compared to imatinib alone for the first line treatment of advanced gastrointestinal stromal tumor (GIST) ​Satunnaistettu faasi II tutkimus, missä verrataan vuorotellen imatinibion kanssa annettavaa regorafenibia ensilinjan hoitona potilailla, joilla on levinnyt gastrointestinaalinen stroomatuumori (GIST)
​GIST ​Three versus five years of adjuvant imatinib as treatment of patients with operable GIST with a high risk for recurrence: A randomized phase III study ​Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibi-hoidon vertailu potilailla, joilla GISTIn uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi: satunnaistettu tutkimus
​Haimasyöpä​ ​A phase 3, multicenter, open-label, randomized study of nab-paclitaxel plus gemcitabine versus gemcitabine alone as adjuvant therapy in subjects with surgically resected pancreatic adenocarcinoma "apact" ​Vaiheen 3 avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa verrataan nab-paklitakslin ja gemsitabiinin yhdistelmää ja pelkkää gemsitabiinia haiman adenokarsinooman liitännäishoitona leikkaushoidon jälkeen
​Kiinteä kasvain Safety and pharmacokinetics of ODM-207 in patienst with selected advanced tumors; an open-label, non-randomosed, uncontrolled, multicentre, first-in-human study with cohort expansion ODM-207- tutkimusvalmisteen vaiheen 1 turvallisuus- ja imeytymistutkimus potilailla, joilla on edennyt kiinteä kasvain; avoin satunnaistamaton, kontrolloimaton annoksen nostoon perustuva monikeskustutkimus, jossa annoslaajennusosa.
​Kiinteä kasvain A Phase 1 Dose Escalation and Cohort Expansion Study of the Safety, Tolerability, and Efficacy of Anti-LAG-3 Monoclonal Antibody Administered Alone and in Combination with Anti-PD-1 Monoclonal Antibody in Advanced Solid Tumors (CA224-020) Vaiheen I/II tutkimus, jossa tutkitaan Anti-LAG-3-vasta-aineen turvallisuutta, siedettävyyttä ja tehoa annosteltuna joko yksinään tai yhdessä nivolumabin kanssa edenneissä kiinteissä kasvaimissa.
​​Kiinteä kasvain ​A phase 1/2 study of safety and efficacy of ulocuplumab combined with nivolumab in subjects with advanced or metastatic solid tumors ​Vaiheen 1/2 tukimus, jossa tutkitaan ulokuplumabin tehoa ja turvallisuutta yhdistelmähoitona nivolumabin kanssa potilailla, joilla on edennyt tai etäpesäkkeinen kiinteä kasvain
​Kiinteä kasvain ​An open label, multicohort, phase II study of MPDL3280A in advanced solid tumors ​Vaiheen II avoin monikohorttitutkimus, jossa arvioidaan MPDL3280A-valmistetta pitkälle edenneiden kiinteiden kasvainten hoidossa
​Kiinteä kasvain​ ​An open-label, phase 2 study of neratinib in patients with solid tumors with somatic human epidermal growth factor receptor (EGFR, HER2, HER3) mutations or EGFR gene amplification ​Avoin vaiheen 2 tutkimus, jossa arvioidaan neratinibin käyttöä kintieden kasvainten hoidossa, kun kasvaimessa on ihmisen epidermaalisen kasvutekijäresptorin (EGFR; HER2, HER3) somaattinen mutaatio tai EGFR-geenin amplifikaatio
​Kiinteä kasvain​ ​Safety and tolerability of single and repeated doses of ODM-203: an opel-label, non-randomized, uncontrolled, dose escalation, multicentre, first-in-human study in subjects with advanced solid tumors ​ODM-203- tutkimuslääkkeen kerta-annosten ja toistuvien annosten turvallisuus- ja siedettävyystutkimus: Avoin, vaiheen 1 suurenevilla annoksilla toteutettava monikeskustutkimus, jossa tutkimuslääkettä annetaan ensmmäistä kertaa pitkälle edenneiden kiinteiden kasvainten hoidossa
​Kilpirauhassyöpä ​Reduction in radioiodine treatments in low risk papillary thyroid cancer ​Radiojodihoitojen vähentäminen matalan riskin papillaarisessa karsinoomassa
​Lymfooma​ ​A phase 1/2 study of combination of pixantrone, etoposide, bendamustine and in CD-20 positive tumors, rituximab in patients with relapsed aggressive non-Hodgkin lymphomas of B- or T- cell phenotype- The PREBEN study ​Faasi 1/2 tutkimus piksantroni-etoposidi-bendamustiini- ja rituksimabi (CD20-positiivisille kasvaimille) yhdistelmähoidosta uusiutuneessa nopeakasvuisessa B- tai T-solulymfoomassa- PREBEN- tutkimus
​Lymfooma​ ​Brentuxumab vedotin or B-CAP in treatment of older patients with newly diagnosed classical Hodgkin Lymphoma - a GHSG-NLG Intergroup Phase II- trial ​Brentuksimabivedotiinin tai C- BAP -hoito iäkkäillä potilailla, joilla on äskettäin todettu klassinen Hodgkinin lymfooma
​Lymfooma​ ​A phase III, randomized, double-blind, controlled, multicenter study of intravenous PI3K inhibitor copanlisib in combination with standard immunochemotherapy versus standard immunochemotherapy in patients with relapsed indolent non-Hodgkin's lymphoma (iNHL)- CHRonos-4 ​III vaiheen satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan laskimoon annettavan PI3K:N estäjän kopanlisibin ja tavanomaisen immunokemoterapian yhdistelmää tavanomiaseen immunokemoterapiaan uusiutuneen, hitaasti etenevän non Hodkin lymfooman hoidossa- CHRONOS-4
Lymfooma​ Alemtuzumab and CHOP in T-cell lymphoma (The ACT-1 trial): A randomized phase III study to evaluate the efficacy of chemoimmunotherapy with the monoclonal antibody Campath-1H (Alemtuzumab) given in combination with 2-weekly CHOP versus 2-weekly CHOP alone and consolidated by autologous stem cell transplant, in young patients with previously untreated systemic peripheral T-cell lymphomas.​ Alemtutsumabi and CHOP in T-solulymfoomissa: Satunaistettu faasi III tutkimus kemoimmunoterapian (alemtutsumabi+ CHOP14) ja sitä seuraavan autologisen kantasolusiirron tehosta verrattuna CHOP14- hoitoon ja sitä seuraavan autologiseen kantasolusiirtoon nuoremmilla aiemmin hoitamattomilla potilailla, joilla on systeeminen perifeerinen T-solulymfooma​
Lymfooma​​​ A comparative, randomoized, parallel-group, multi-centre phase IIIb study to investigate the efficacy of sc rituximab vs iv ritiximab both in combination with CHOP (R-CHOP) in previously untreated patients with CD20 positive diffuse large B-cell lymphoma​ Vaiheen IIIB satunnaistettu, vertaileva monikesksututkimus, jossa verrataan ihon alle ja laskimoon annosteltavan rituksimabin tehokkuutta, yhdistettynä CHOP solunsalpaajahoitoon (R-CHOP) potilailla, joilla on hoitamaton CD20 positiivinen diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma​
Lymfooma​​​​ Dose densified chemoimmunotherapy with early CNS prophylaxis in patients less than 65 years with high risk Diffuse Large B-Cell Lymphoma (NLG-LBC05)​ Diffuusin suurisoluisen B-soluisen non-Hodgkin lymfooman hoito immunokemoterapialla ja varhaisella keskushermostoprofylaksialla​
Lymfooma​​​​​ A multicenter phase III, open-label, randomized study in previously untreated patients with advanced indolent Non-hodgkin's lymfphoma evaluating the benefit of GA101 (RO5072759) plus chemotherapy compared with rituximab plus chemotherapy followed by GA101 or rituximamb maintenance therapy in responders​ III vaiheen avoin, satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa GA101 (RO5072759)- valmisteen ja solunsalpaajien yhdistelmää verrataan rituximabin ja solunsalpaajien yhdistelmään indolenttia aiemmin hoitamatonta Non-hodgkin- lymfoomaa sairastavien potilaiden hoidossa ja joissa yhdistelmähoitoon vastanneiden potilaiden hoitoa jatketaan GA101- tai rituksimabi- ylläpitohoidolla.​
Lymfooma​​​​​​ A randomized, douple-blind, placebo-controlled phase 3 -study of the bruton´s tyrosine kinase (bkt) inhibitor, pci-32765 (ibrutinib), in combination with rituximab, cyclophosphamide, doxorubisin, vincristine and prednisone (r-chop) in subjects with newly diagnosed non- germinal subtype of diffuse large b-cell lymphoma​ Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu. lumekontrolloitu vaiheen 3 tutkimus, jossa kohteena on Brutonin tyrosiinikinaasin (BKT) estäjä PCI-32765 (ibrutnibi) yhdessä rituksimabin, syklofosfamidin, doksorubisiin, vinkristiin ja prednisonin (R-CHOP) kanssa käytettynä tutkittavilla, joilla on äskettäin todettu diffuusin suurisoluisen B-solulymfooman ei-itukeskusperäinen alatyyppi​
​Melanooma​ Clinical trial of nivolumab (BMS-936558) combined with ipilimumab followed by nivolumab monotherapy as first-line therapy of subjects with histologically confirmed stage III (unresectable) or stage IV melanoma Lääketutkimus nivolumabi- ja ipilimumabi- yhdistelmähoidon ja sitä seuraavan nivolumabi-hoidon käytöstä ensisijaisena hoitona edennyttä melanoomaa sairastaville potilaille.
​Melanooma​ ​Adjuvant immunotherapy with anti-PD-1  monoclonal antibody Pembrolizumab (MK-3475) versus placebo after complete resection of high-risk Stage III melanoma: A randomized, double-blind Phase 3 trail on the EORTC Melanoma Group ​Täydellisen huonoennusteiden gradus III-lukna melanooman resektion jälkeinen liitännäisimmunoterapiahoito mnoklonaalisella anti-PD-1-vasta-aineella pembrolitsumabi (MK-3475) verrattuna lumelääkkeeseen: satunnaistettu, kaksoissokkoutettu vaiheen 3 EORTC-melanoomaryhmän tutkimus
​Melanooma​ ​A phase 3, randomized, double-blind study of adjuvant immunotherapy with nivolumb verus ipilimumab after complete resection of stage IIIB/C or stage IV melanoma in subjects who are at high risk for recurrence ​Faasi III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus immunoterapia-liitännäishoidolla, jossa verrataan nivolumabia ja ipilimumabia täydellisen poistoleikkauksen jälkeen tutkittavilla, joilla on korkean uusiutumisriskin vaiheen IIIB/C tai IV melanooma
​Melanooma​ ​The Melanoma Group Trial: TOL+ vemurafenib followed by interferon + vemurafenib maintenance (BRAF- positive patents) or TOL followed by interferon maintenance (BRAF-negative patients) ​Avoin, kahdessa hoitoryhmässä tehtävä II vaiheen tutkimus, jossa etäpesäkkeistä melanoomaa sairastaville potilaille annetaan ensilinjan kemoterapiahoitona TOL+ interferoinia yhdistettynä vemurafenibiin (BRAF-mutaatio positiiviset potilat) tai TOL+ interferinia (BRAF-mutaatio negatiiviset potilaat)
​Munuaissyöpä​ ​A phase 3, randomized, open-label study of nivolumab combined with ibilimumab versus sunitinib monotherapy in subjects with previously untreated, advanced or metastatic renal cell carcinoma ​Avoin vaiheen 3 tutkimus, jossa nivolumabin ja ilipimumabin yhdistelmää verrataan standardihoitoon (sunitinibiin) tutkittavilla, joilla on edennyt tai etäpesäkkeinen munuaissyöpä, johon ei ole annettu aikaisemmin syöpälääkehoitoa
​Munuaissyöpä​ ​CA209-214 A phase 3, randomized, open-label study of nivolumab combined with ibilimumab versus sunitinib monotherapy in subjects with previously untreated, advanced or metastatic renal cell carcinoma ​Avoin vaiheen 3 tutkimus, jossa nivolumabin ja ilipimumabin yhdistelmää verrataan standardihoitoon (sunitinibiin) tutkittavilla, joilla on edennyt tai etäpesäkkeinen munuaissyöpä, johon ei ole annettu aikaisemmin syöpälääkehoitoa
​Pään ja kaulan alueen syöpä

A douple blind, randomized , two-arm phase 2 study of nivolumab in combination with ipilimumab versus nivolumab in cimbination with ipilimumab placebo in recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (SCCHN)

Kaksoissokkoutettu, satunnaistettu, kaksihaarainen vaiheen II tutkimus, jossa nivolumabin ja ipilimumabin yhdistelmähoitoa verrataan nivolumabin ja lumelääkkeen yhdistelmähoitoon pään ja kaulan alueen levyepiteelisyövässä

​Peräsuolisyöpä ​Full dose monotherapy S-1 (followed by irinotecan) compared to reduced dose combination therapy (S-1/pxaliplatin followed by S-1/irinotecan) as initilal therapy for older patients with metastatic colorectal cancer ​Täysiannoksinen S-1 monoterapia (jota seuraa irinotekaani) verrattuna alennettuun yhdistelmäannosterapiaan (S-1/oksaliplatiini, jota seuraa S-1/irinotekaani) alkuhoitona iäkkäillä metastaattista kolorektaalista syöpää sairastavilla potilailla
​Peräsuolisyöpä ​A phase III study pf pembrolizumab (MK-3475-177 MCRC) vs chemotherapy in microsatelliet instability-high (MSH-H) or mismatch repair deficient (dMMR) stage IV colorectal carsinoma ​Kolmosvaiheen vertailututkimus, jossa annetaan pembrolitsumabia (MK-3475) tai kemoterapiahoitoa potilaille, joilla on etäpesäkkeinen MSI-H tai dMMR- tyyppinen paksu- tai peräsuolisyöpä
​Rintasyöpä ​​A Phase 3, Randomized Study of Margetuximab Plus Chemotherapy vs Trastuzumab Plus Chemotherapy in the Treatment of Patients with HER2+ Metastatic Breast Cancer Who have received two prior Anti-HER2 therapies and require systemic treatment ​​Vaiheen 3 satunnaistettu tutkimus, jossa margetuksimabia yhdistettynä solunsalpaajahoitoon verrataan trastutsumabiin yhdistettynä solunsalpaajahoitoon potilailla, joilla on HER2+ metastasoitunut rintasyöpä ja jotka ovat saaneet aiemmin anti-HER2-hoitoa ja vaativat systeemistä hoitoa
​Rintasyöpä​​ ​A phase 1B study to evaluate safety anf clinical activity of pembrolozumab (MK-3475) in combination with chemotherapy as neoadjuvant treatment for trible negative breast cancer ​1B-faasin tutkimus, jossa arvioidaan solunsalpaajahoitoon yhdistetyn MK-3475:n (pembrolitsumabin) turvallisuutta ja kliinistä aktiivisuutta kolmoisnegatiivisen rintasyövän neoadjuvanttihoitona
​Rintasyöpä​​ ​A randomized phase III study comparing trastuzumap, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy  to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer ​Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja doketakselia (TPD) sekä kolmea tavanomaista sytostaattikuuria käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa
​Rintasyöpä​​ ​A Phase II randomized, douple-blind, placebo-controlled trial of radium-223 dichloride versus placebo when administered to metastatic HER2 negative hormone receptor positive breats cancr subjects with bone metastases treated with hormonl treatment background therapy ​Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu faasin 2 tutkimus, jossa vertaillaan radium-223-dikloridia lumelääkkeeseen, annettuna etäpesäkkeiseen HER-2-negatiiviseen hormonireseptoripositiiviseen rintasyöpään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä luustossa ja joita hoidetaan hormonihoidolla
​Ruokatorven syöpä ​A phase III randomized open-label study of single agent pembrolizumab vs physicians' choise of single agent docetaxel, paclitaxel or irinotecan in subjects with advanced/metastatic adenocarcinoma and squamous cell carcinoma of the esophagus that have progressed after first line standard therapy ​Avoin, satunnaistettu kolmosfaasin tutkimus, jossa verrataan pembrolitsumabinhoitoa lääkärin valitsemaan doketakseli-, paklitakseli- tai irinotekaanihoitoon tutkittavilla, jotka sairastavat ensilinjan normaalihoidon jälkeen edennyttä ruokatorven adenokarsinoomaa tai levyepiteelisyöpää
​Virtsatiesyöpä ​A phase II single arm clinical trial of nivolumab (BMS936558) in subjects with metastatic or unresectable urothelial cancer who have progressed or recurred following treatment with a platinum agent ​Avoin vaiheen II tutkimus, jossa selvitetään nivolumab- hoidon tehoa ja turvallisuutta potilailla, joilla on etäpesäkkeinen tai leikkaushoitoon soveltumaton uroteelisyöpä