Rintasyöpätutkimukset

​Hyksin Syöpätautien klinikalla tehdään paljon tutkimusta syövän hoidon edistämiseksi ja lääkkeiden kehittämiseksi. Alla olevassa listassa ovat kaikki meneillään olevat tutkimukset, joihin voi ilmoittautua osallistujaksi. Kaikki tutkimukset löytyvät myös Nordic NECT -sivustolta päivitettynä.
 
Mikäli olet kiinnostunut meneillään olevista tutkimuksista, ota yhteyttä tutkimusosaston osastonhoitajaan, jolta saat lisätietoja, puh. 050 427 0680.


Syöpä​ ​Tutkimuksen nimi ​Suomenkielinen nimi
Rintasyöpä​ ​A phase 1B study to evaluate safety anf clinical activity of pembrolozumab (MK-3475) in combination with chemotherapy as neoadjuvant treatment for trible negative breast cancer ​1B-faasin tutkimus,jossa arvioidaan solunsalpaajahoitoon yhdistetyn MK-3475:n (pembrolitsumabin) turvallisuutta ja kliinistä aktiivisuutta kolmoisnegatiivisen rintasyövän neoadjuvanttihoitona
Rintasyöpä​ ​A randomized phase III study comparing trastuzumap, pertuzumab plus docetaxel (TPD) followed by 3 cycles of chemotherapy  to the current standard regimen as the treatments of early HER2-positive breast cancer ​Satunnaistettu faasi III tutkimus, jossa verrataan trastutsumabia, pertutsumabia ja doketakselia (TPD) sekä kolmea tavanomaista sytostaattikuuria käypään liitännäishoitoon varhaisvaiheen HER2-positiivisen rintasyövän hoidossa
Rintasyöpä​ ​A Phase II randomized, douple-blind, placebo-controlled trial of radium-223 dichloride versus placebo when administered to metastatic HER2 negative hormone receptor positive breats cancr subjects with bone metastases treated with hormonl treatment background therapy ​Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu faasin 2 tutkimus, jossa vertaillaan radium-223-dikloridia lumelääkkeeseen, annettuna etäpesäkkeiseen HER-2-negatiiviseen hormonireseptoripositiiviseen rintasyöpään tutkittavilla, joilla on etäpesäkkeitä luustossa ja joita hoidetaan hormonihoidolla
Rintasyöpä​​​​ Multicenter, open label, single arm study of pertuzumab based treatment regimen (pertuzumab in combination with trastuzumab and taxanes) in first line patients with Her2-positive advanced (metastatic or locally advanced) breast cancer​ Avoin yhden hoitoryhmän monikeskustutkimus, jossa käytetään pertutsumabia yhdessä trastutsumabin ja taksaanin kanssa HER2-positiivisen levinneen (etäpesäkkeisen tai paikallisesti uusiutuneen)rintasyövän ensilinjan hoidossa​
Rintasyöpä​​​​​​​​ A study of neratinib plus capecitabine versus lapatinib plus capecitabine in patients with HER2+ metastatic breasr cancer who have received two or more prior HER2+- directed regimens in metastatic setting​ Neratinibi plus kapesitabini- ja labatinibi plus kapesitabinihoitoja vertaileva tutkimus potilailla, joiden levinnyttä HER2- positiivista rintasyöpää on aiemmin hoidettu kahdella tai useammalla anti-HER2 -hoidoilla​
​Rintasyöpä​​​​​​​​ ​A phase 3 randomized, placebo-controlled trial of carpoplatin and paclitaxel with or without the PARP inhibitor veliparip (ABT-888) in HER2-negative metastatic or locally advanced unresectable BRCA-associated breast cancer ​Satunnaistettu, lumelääkekontrol faasi 3 tutkimus, jossa tutkitaan PARP-estäjää veliparibia (ABT-888) tai lumelääkettä yhdistettynä paklitakseli-karboplatiinihoitoon