Tutkimus ja kehitys

Tieteellinen tutkimustyö 

 
Kardiologiaan liittyvää tutkimustyötä tekee osa klinikan kardiologeista kliinisen työn ulkopuolella. Tutkijanvirkoja ei ole, mutta tutkijat voivat tehdä täyspäivätoimista tutkimustyötä tyypillisesti korkeintaan joidenkin kuukausien jaksoissa, erikseen anomallaan rahoituksella.  Osa hankejohtajista työskentelee päätoimisesti muualla kuin kardiologian klinikassa. Tutkijalähtöisten hankkeiden rahoitus tulee tutkijoille myönnetyistä kilpailutetuista apurahoista, lääke- tai laitetutkimusta rahoittavat asianomaiset yhtiöt. Avustava henkilökunta, kuten tutkimushoitajat, palkataan ulkopuolisella rahoituksella. Projektien puitteissa tehdään lääketieteen opiskelijoiden syventävien opintojen projekteja ja väitöskirjoja. Tutkimustoiminta tapahtuu yhteistyössä monien muiden korkeatasoisten tutkimusyhteisöjen ja -laitosten kanssa. Kardiologian klinikassa on mahdollisuus tehdä myös hoitotyön opinnäytetöitä.
 
Hyksin entisen johtajaylilääkärin, professori Pekka Karman v. 2012 laatimassa arviointiraportissa selvitettiin HUS:ssa tehtävää tieteellistä tutkimustyötä ja sen vaikutuksia potilaiden hoitoon. Raportissa todettiin, että HUSin tieteellinen tutkimustoiminta keskittyy lähes yksinomaan HUSiin.  Asiakirja- ja tilastoaineistoihin sekä tutkijoille ja sairaanhoidosta vastuussa oleville osoitettuihin laajoihin kyselyihin pohjautuvan raportin  mukaan HUSin tutkimustyöllä suuri vaikutus potilashoidon tasoon. Yli 85% HUSissa toimivista tutkimusryhmistä on tuottanut uutta tietoa, joka on vaikuttanut hoitokäytäntöihin koko sairaanhoitopiirissä ja usein paljon laajemminkin.
 
Professori Karman mukaan tutkimustulokset hyödyttävät potilastyötä sekä tutkimushavaintojen ja –keksintöjen kautta, että tutkimustyön synnyttämän asiantuntijuuden kautta. Tulokset ovat vaikuttaneet laajalti myös valtakunnallisiin ja kansainvälisiinkin hoitokäytäntöihin. Näyttöön perustuvia Käypä hoito -suosituksia laativista työryhmistä 94,1 prosentissa oli jäseninä HUSin tutkijoita ja noin kolmanneksessa oli puheenjohtaja HUSista. Lisäksi lähes kaikkien Käypä hoito -suositusten perusteena oli käytetty myös HUSissa tuotettua tutkimusnäyttöä. Lähes 80 prosentissa terveydenhuollon menetelmien käyttöönottosuosituksia (HALO) laativista työryhmistä oli HUSin asiantuntijoita. Kuutisenkymmentä prosenttia kyselyyn vastanneista HUSin tutkijoista ilmoitti tutkimustuloksiinsa viitatun kansainvälisissä alan oppi- tai käsikirjoissa.
 
HUSissa tehty tutkimustyö on ollut kansainvälisten arvioiden mukaan hyvin menestyksekästä, sillä HUSin ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan muodostaman tutkimusyhteisön on arvioitu kuuluvan Euroopassa viiden parhaan kliinisen lääketieteen tutkimusta tekevän yhteisön joukkoon. Edellämainittu selvitys osoittaa, että HUSin sairaaloiden potilaat ovat hyötyneet uusina hoitoina tästä tutkimuksesta odotettuakin enemmän.