Työntekijät

Lääkärit

A17I4085_muokattu koko.jpg

Ylilääkäri, foniatrian dosentti
foniatrian sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Ahmed Geneid

Apulaisylilääkäri, foniatrian erikoislääkäri
Aulikki Tervonen

Foniatrian erikoislääkäri
Maaria Ansaranta

Foniatrian erikoislääkäri
Eva Arkkila

Foniatrian erikoislääkäri
Anni Haapaniemi

Foniatrian erikoislääkäri
Eija-Riitta Lauri

Foniatrian erikoislääkäri
Juha Vintturi 

Foniatriaan erikoistuva lääkäri
Annika Laaksonen

Foniatriaan erikoistuva lääkäri, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri
Elisa Swanljung

 
Puheterapeutit

Toimintaterapeutit
Toimintaterapeutti toimii osana moniammatillista foniatrista tiimiä silloin, kun lapsen osallistumisessa iänmukaisiin arjen toimintoihin on huomattavia vaikeuksia. Toimintaterapeutti arvioi lapsen leikki- ja omatoimisuustaitoja sekä toiminnallisia valmiuksia kuten aistitiedon säätelyä, karkea- ja hienomotorisia taitoja, silmä-käsiyhteistyötä sekä kehon hahmotusta. Tilanteissa havainnoidaan myös keskittymiskykyä, toiminnallista itsetuntoa sekä vuorovaikutustaitoja. Arvioinnissa käytetään erilaisia testejä ja mittareita, haastattelua ja toiminnan havainnointia. Toimintaterapeutti on mukana kuntoutuksen suunnittelussa, tekee yhteistyötä avohoidon kuntouttajien kanssa, ohjaa perheitä, konsultoi päivähoitoa ja koulua sekä seuraa kuntoutuksen vaikuttavuutta.
 
Psykologit
Foniatrian yksikön neuropsykologit ja psykologit ovat mukana lapsen kehityksen tai oppimisen vaikeuden selvittelyssä, hoidon ja kuntoutusten tarpeen arvioimisessa, niiden suunnittelussa ja seurannassa. Neuropsykologit ja psykologit toimivat osana moniammatillista foniatrista tiimiä ja yhteistyössä lapsen vanhempien, kuntouttajien sekä päivähoidon ja koulun työntekijöiden kanssa.

Asiakkaina on lapsia ja nuoria, joiden kielellisen kehityksen tai lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksien selvittely ja hoidon suunnittelu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia. Neuropsykologisten tutkimusten ohella neuropsykologit ja psykologit toteuttavat myös kohdennetusti ohjantakäyntejä sekä yksilö- tai ryhmäkuntoutusta. 

Neuropsykologinen tutkimus sisältää leikinomaisia tai koulutehtävätyyppisiä tehtäviä. Tutkimuksessa arvioidaan esimerkiksi kielellisiä ja näönvaraisia toimintoja kuten havaitsemista, päättelyä, muistia ja oppimista. Lisäksi voidaan arvioida käsien hallintaa ja käsien ja katseen yhteistyötä, tarkkaavuuden säätelyä ja toiminnanohjausta ja sosiaalisen havaitsemisen taitoja. Tutkimuksessa selvitetään usein myös lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen valmiuksia tai taitoja. Kotona ja päivähoidossa tai koulun arjessa ilmeneviä vahvuuksia ja vaikeuksia selvitetään kyselylomakkein ja vanhemman haastattelulla.  
 
Sosiaalityöntekijät
Sosiaalityöntekijä tapaa lapsen vanhemmat usein ensimmäisen foniatrian poliklinikkakäynnin tai tutkimusjakson yhteydessä ja tarvittaessa myöhemminkin. Tapaaminen liittyy kuntoutuksen käynnistymiseen, kuntoutus- ja sosiaalietuuksiin ja mahdollisen muun tuen tarpeen kartoittamiseen. 

Hoitajat
 
Erityislastentarhanopettaja
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja toimii Foniatrian poliklinikalla moniammatillisessa työryhmässä erityispedagogiikan asiantuntijana.  Hän tekee yhteistyötä lapsen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa sekä keskustee lapsen vanhempien kanssa päivähoitoon ja kasvatukseen liittyvistä kysymyksistä.  Tarvittaessa varhaiskasvatuksen erityisopettaja käy myös ohjaus- tai havainnointikäynnillä lapsen päivähoitopaikassa ja voi osallistua pyydettäessä päiväkodissa pidettäviin lapsen päivähoitoneuvotteluihin.