Toimintaterapeutti

​Tavattavissa ke ja to klo 9.00-16.00 tai sopimuksen mukaan.
Puh. 019 244 3111, 050 4276558

Mitä?
Tutkimusjaksolla toimintaterapeutti pyrkii kartoittamaan lapsen toimintakyvyn eri osa-alueita ja saamaan tietoa lapsen toiminnallisesta kokonaiskehityksestä, sekä niistä voimavaroista ja vaikeuksista jotka vaikuttavat lapsen kykyyn toimia arjessa.
Hän osallistuu tutkimusjakson suunnitteluun sekä toteutukseen ja tiedoittaa vanhempia tutkimustuloksista.

Hoitojakson aikana lapset voivat tarvittaessa käydä toimintaterapiassa. Lapselle tarjotaan toimintaterapiassa mahdollisuus harjoitella itselleen vaikeita tunteita ja valmiuksia siten, että toiminta vastaa lapsen toiminnallisiin ja vuorovaikutuksellisiin tarpeisiin terapeuttisella tavalla. Tutkimusjakson tai hoitojakson päättyessä toimintaterapeutti laatii yhteenvedon ja tarpeen mukaan suositukset jatkohoidosta.

Miten?
Tutkimusjakson arviointimenetelminä on erilaisia standartoiduja testimateriaaleja, kyselykaavakkeita sekä luovaa toimintaa ja leikkiä. Hoitojakson aikana toimintaterapia voi toteutua yksilöllisesti tai ryhmässä 1-2 kertaa viikossa. Toimintaterapia toteutetaan siten, että vuorovaikutuksessa ja toiminnassa tapahtuva kokemuksellisuus jäsentää ja rakentaa lapsen kehoa ja mieltä. Menetelminä on erilaisia toiminnallisia työmuotoja, luovaa toimintaa sekä leikkiä.

Miksi?
Toimintaterapian tavoitteena on tukea lapsen kehitystä siten, että lapsi voi selviytyä arjen toiminnoissa ja vuorovaikutustilanteissa tarkoituksenmukaisella tavalla. Terapian tavoitteena voi esimerkiksi olla:
- edistää ja luoda valmiuksia leikkimään
- vahvistaa lapsen minäkäsitystä, itsetuntoa ja kykyä ilmaista itseään ja tunteitaan
- rohkaista lasta kohtaamaan uusia, haasteellisia tilanteita
- vahvistaa hieno- ja karkeamotorisia ja kehonhahmotuksellisia valmiuksia ja taitoja
- löytää lapsen vahvuudet ja häntä kiinnostavat asiat