Liikelaboratorio

Käyntiosoite
Lastenlinna
Lastenlinnantie 2, Helsinki,

Postiosoite
PL 280, 00029

liikelaboratorio@hus.fi

Liikelaboratorion tehtävänä on tuottaa 3D-kävelyanalyyseja, joita hyödynnetään neurologisen ja ortopedisen potilaan hoidon suunnittelussa ja seurannassa. 3D-kävelyanalyysissa arvioidaan kehoon kohdistuvia voimia, nivelten liikelaajuuksia sekä lihasten toimintaa kävelyn aikana. Lisäksi yksityiskohtaisen ja objektiivisen kävelyanalyysin tulosten avulla pystytään estämään myös virhearvioita esimerkiksi leikkaushoidossa ja ortoosien valinnassa.

Liikelaboratorio on Suomen ainoa kliinisiä 3D-kävelyanalyysejä tekevä yksikkö. Vuosittain potilaita on noin 100. Liikelaboratoriossa mitatuista potilaista noin 85 %:lla on CP-diagnoosi. Muita diagnooseja ovat meningomyeloseele, polyneuropatia, spastinen parapareesi, varvastus, kömpelyys, skolioosi tai jokin muu neuro-ortopedinen diagnoosi.

Kävelyanalyysi
Kävelyanalyysistä hyötyvät itsenäisesti tai apuvälineen avulla liikkuvat lapset, joilla on kävelyssä ongelmia. Kävelyanalyysillä voidaan objektiivisesti mitata potilaan liikeratoja ja lihastoimintaa kävelyssä sekä määrittää esimerkiksi ortopedisten leikkausten ja kuntoutuksen vaikututtavuutta ja tukiratkaisujen sopivuutta. Kävelyanalyysin yhteydessä suoritetaan myös lihasvoimaa, spastisuutta, nivelten liikelaajuuksia, tasapainoa ja jalkaterän toimintaa mittaavia testejä.

Kävelyanalyysi suoritetaan optisella kamerajärjestelmällä. Tutkimus kestää valmisteluineen 2-3 tuntia. Kävelymittaus suoritetaan paljain jaloin ja mahdollisesti tukien kanssa.  Kävelyanalyysiin tulevan lapsen tulee pystyä kävelemään yhtäjaksoisesti noin 6 metriä apuvälineellä tai ilman.

Kävelyanalyysin kulkua on kuvattu videolla. 
 
Lihastoiminnan, voimantuoton ja liikelaajuuksien mittaukset
Monissa liikuntavammoissa lihasten heikkous ja spastisuus vaikeuttavat kävelyä. Kävelyn aikaista lihastoimintaa arvioidaan ihon pinnalta mitatun elektromyografian (emg) avulla. Lihasvoiman kehittymistä on hyvä seurata säännöllisesti, koska liikuntavammaisilla lapsilla se kehittyy usein heikosti suhteessa kasvuun.  Lihasten voimantuottoa, spastisuutta sekä nivelten liikelaajuuksia arvioidaan kliinisillä testeillä. Lisäksi lihasvoimaa voidaan mitata numeerisesti esimerkiksi voimatuolissa.   
 
Tasapainon ja jalkaterän toiminnan arviointi

Tasapainotesteillä voidaan arvioida pystyasennon hallintaa. Testi suoritetaan painelevyllä mittaamalla kehon huojunnan määrää erilaisissa seisoma-asennoissa. Mittauksella voidaan arvioida tasapainon hallinnan lähtötasoa ja eri toimenpiteiden (esim. spastisuushoidon tai kuntoutusintervention) vaikutuksia tasapainoon. Painelevy mittaa tarkasti jalkaohjan painejakauman, jonka avulla voidaan arvioida jalkaterän toimintaa seisoma-asennossa, mutta myös kävelyn aikana.

Tulosten tulkinta
Mittauskäynnin jälkeen tehdään kävelyn tietokonepohjainen analyysi, mikä yhdistetään kliinisiin mittaustuloksiin. Moniammatillinen työryhmä tulkitsee tulokset ja tekee raportin sekä mahdollisen hoitosuosituksen. Mittaustulokset on mahdollista läpikäydä etäyhteyden välityksellä (Skype) hoitavan tahon kanssa.   


Tutkimustoiminta
Liikelaboratorio kehittää jatkuvasti toimintaansa tutkimustoiminnan kautta. Kehitämme uusia ja olemassa olevia mittareitamme ja seuraamme tarkasti niiden hyödyntämistä kliinisessä työssä. Objektiivisten mittariemme avulla voimme mm. seurata potilaidemme hoidon vaikuttavuutta ja tunnistaa tarkemmin liikejärjestelmän ongelmat yksilöllisen hoidon suunnittelun pohjaksi. Yritämme parantaa ymmärrystä eri liikejärjestelmän sairauksien (mm. CP-vamman) perimmäisistä syistä, tutkimalla näiden sairauksien mekanismeja. Tutkimustoimintamme on monitieteellistä, joten teemme tiivistä yhteistyötä mm. Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kanssa.
 

 Tutkimuksiin hakeutuminen

 
Kävelyanalyysiin ja oheismittauksiin pääsee hoitavan lääkärin lähetteellä.