Lastenpsykiatria

Hyvinkään sairaala
Sairaalankatu 1
05850 Hyvinkää
 
Kanslia
Sihteeri: 050 4275 231 tai 050 4275 236
Faksi: 019 4587 4200 (lastentautien poliklinikka)
Viranomaiskäyttöön tarkoitettu konsultaatiopuhelin päivittäin klo 10.45 – 11.15

 
Ylilääkäri: Eeva Huikko 050 4277442
Osastonhoitaja: Tiina Jokinen


Lasten mielenterveysongelmat ilmenevät monella tavalla, mm. käyttäytymishäiriöinä, keskittymisvaikeuksina, ylivilkkautena, ahdistuneisuutena, masentuneisuutena, pelkotiloina ja vaikeimmillaan psykoottisina oireina.

Lastenpsykiatrinen hoito räätälöidään aina lapsen ja perheen hoidon tarpeiden perusteella ottamalla huomioon myös lähiympäristö. Hoito on usein pitkäaikaista, ja hoitoprosessin eri vaiheissa käytetään erilaisia hoitomuotoja. Hoidon keskeisenä tavoitteena on lisätä ympäristön aikuisten kykyä ymmärtää lapsen oireilun taustaa ja auttaa häntä löytämään parempia keinoja ilmaista tunteitaan ja toimia haastavissa tilanteissa.

Lasten mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo


Polikliininen hoito

Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrian poliklinikka on erikoissairaanhoidon yksikkö, jonne tullaan terveydenhuollon lähetteellä.  Käynnit ovat perheelle maksuttomia. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla hoidetaan 0-12-vuotiaita lapsia. Vastaanotoille tullaan, kun lapsella on hänen toimintakykyään haittaavia tunne-elämän ja / tai käyttäytymisen ongelmia, esimerkiksi:

• vakava käytöshäiriö
• voimakasta mielialojen vaihtelua
• itsetuhoisuutta
• toistuvaa ahdistusta tai pelkoa
• vakavia vuorovaikutusongelmia
• vakava syömishäiriö

Hoitosuhde vastaanotoilla alkaa yleensä arviointijaksolla, jonka aikana henkilökunta tapaa lasta sekä vanhempien kanssa että yksilöllisesti. Tavoitteena on saada kokonaiskuva lapsen ongelmista ja voimavaroista. Lääkärin lähetteen perusteella lähetetään ensimmäinen käyntiaika kirjeessä. Ennen ensikäyntiä vanhempi/vanhemmat täyttävät lasta kuvaavan nettihaastattelun tai hoitaja tekee puhelinhaastattelun. Ensikäynnin jälkeen tehdään tarvittavat jatkotutkimukset, ja vanhempien luvalla aloitetaan yhteistyö esim. koulun/päiväkodin ja tarvittaessa kunnan muiden toimijoiden kanssa. 

Lapsen hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä perheen kanssa. Hoito voi sisältää yksilökäyntejä, perhetapaamisia ja / tai ryhmähoitoa. Yhteistyö vanhempien kanssa sekä vanhempien luvalla muiden lapsen arjessa tärkeiden aikuisten (esim. opettaja, päiväkodin henkilökunta) on välttämätöntä lapsen psyykkisen voinnin ja toimintakyvyn tukemiseksi.

Vastaanottojen henkilökunta on moniammatillinen. Työryhmään kuuluvat lastenpsykiatri, sairaanhoitajia, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti.Liikkuva avohoito

Hyvinkään sairaalan lastenpsykiatrian yksikön liikkuva avohoito täydentää lastenpsykiatrian poliklinikalla tapahtuvaa työskentelyä lasten ja perheiden auttamisessa. Liikkuva avohoito voi korvata lastenpsykiatrista vuodeosastohoitoa ja myös täydentää vuodeosastojaksojen jälkeistä hoitoa lapsille ja perheille.
Liikkuvassa avohoidossa pyritään yhdessä lapsen ja perheen kanssa löytämään keinoja, joilla oireilu helpottuu ja mahdollisimman toimiva ikätasoinen selviytyminen kotona, koulussa ja arjessa mahdollistuu.

Lastenpsykiatrinen liikkuva avohoito toteutuu pääsääntöisesti sairaanhoitajatyöparin tekeminä kotikäynteinä perheen luo tai lapsen sijoituspaikkaan. Työskentelyn tukena on aina lastenpsykiatrian erikoislääkärin ja muun työryhmän (psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti) ohjaus. Tarvittaessa voidaan myös konsultoida lastenneurologia, lastenlääkäriä, ravitsemusterapeuttia ja muita erityistyöntekijöitä. Yhteistyötä tehdään vanhempien luvalla myös lapsen tai perheen kotikunnan toimijoiden kanssa.