Rekisteritietojen tarkastus

 

Potilaalla on oikeus saada omat potilastietonsa. Jos potilas haluaa kopiot potilastiedoistaan, ohjeet tietojen pyytämiseksi löytyvät Omat potilastiedot –sivulta.
 

Potilasrekisterissä olevien tietojen tarkastus 

 
Jos kopiot omista potilastiedoista eivät riitä, potilas voi tehdä tarkastuspyynnön henkilötietolain (22.4.1999/523) 26 §:n tarkastusoikeuden mukaisesti. Tarkastuspyyntö tehdään Potilasrekisterin tarkastuspyyntö -lomakkeella. Potilas voi myös laatia vapaamuotoisen kirjeen, jossa tulee olla erillinen maininta, että haluaa käyttää nimenomaan henkilötietolain mukaista tarkastusoikeutta. Käsittelyaika-arvio tarkastuspyynnölle on 30 vuorokautta. Kopiot omista potilastiedoistaan saa yksinkertaisimmin Omat potilastiedot –sivun ohjeiden mukaisesti.
 
Henkilötietolain mukainen tarkastusoikeus on henkilökohtainen (henkilöoikeus), joten sen käyttäminen edellyttää lähes aina potilaan omakätisesti allekirjoittamaa tarkastuspyyntöä. Tästä syystä tarkastusoikeutta ei voi käyttää toisen henkilön puolesta valtakirjalla. Myöskään edunvalvoja ei voi käyttää vajaavaltaisen tai holhouksen alaisen henkilön tarkastusoikeutta, ellei edunvalvontaa koskevassa päätöksessä ole nimenomaisesti ulotettu edunvalvontaoikeutta myös henkilön potilastietoihin.
 
Tarkastuspyyntö voidaan evätä, jos tarkastusoikeuden toteuttamisen voidaan katsoa aiheuttavan vakavan vaaran potilaan terveydelle, hoidolle tai muulle henkilölle. Mikäli HUS kieltäytyy toteuttamasta tarkastuspyyntöä, tulee potilaalle antaa kirjallinen kieltäytymistodistus, jossa mainitaan kieltäytymisen perusteet. Kieltäytymisen veroisena pidetään sitä, jos HUS ei ole kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista vastausta potilaalle.