Etusivu » HUS-tietoa » Uutishuone » HUS on huolissaan erikoissairaanhoidon lähipalveluiden tulevaisuudesta

HUS on huolissaan erikoissairaanhoidon lähipalveluiden tulevaisuudesta

HUS antoi lausuntonsa valinnanvapauslakiehdotuksesta 4.12.2017. Lausunto on liitteenä.
 

Lausunnon kohta, jossa arvioidaan HUS:n pääkaupunkiseudun ulkopuolisten sairaaloiden (Hyvinkää, Lohja, Porvoo ja Raasepori) toiminnan vaarantuvan kokonaan mikäli laki säädettäisiin nyt ehdotetussa muodossa, on herättänyt keskustelua. Huoli näiden sairaaloiden tulevaisuudesta perustuu eri toimintojen vahvaan keskinäiseen riippuvuuteen.
 
Valinnanvapauslakiehdoksessa todetaan nyt, että asiakassetelin piiriin kuuluu käytännössä kaikki alue- ja keskussairaaloissa tapahtuva ei-päivystyksellinen toiminta. Lakiehdotuksessa maakunnan sote-liikelaitos, johon HUS:n toiminta siirtyy, ei saa tuottaa asiakassetelillä tuotettavia palveluita.
 
- Tästä seuraa, että hyvin merkittävä osa pääkaupunkiseudun ulkopuolisten sairaaloiden palveluista siirtyy asiakasseteletoiminnan piiriin ja maakunnan liikelaitoksen ulkopuolelle. Tämän jälkeen näiden sairaaloiden keskittämisasetuksen mukaiset leikkaustoiminnan minimivolyymit eivät enää täyty ja leikkaustoiminta täytyy lopettaa. Kun sairaalan leikkaustoiminta loppuu, myös päivystys loppuu, koska päivystystoiminnan ylläpitäminen edellyttää riittävän määrän päiväaikaista toimintaa.  Leikkaustoiminnan ja päivystystoiminnan loppuminen tarkoittaa käytännössä myös sairaalan toiminnan loppumista, sanoo Porvoon sairaanhoitoalueen johtaja Leena Koponen.
 
- HUS ei toivo tällaista kehitystä, vaan katsoo tarkoituksenmukaiseksi, että erikoissairaanhoidon palveluita tuotetaan lähellä potilaita. Tämän tukemiseksi HUS:ssa siirretään osin leikkaustoimintaa pääkaupunkiseudun ulkopuolisiin sairaaloihin, jotta keskittämisasetuksessa asetetut leikkausmäärät toteutuvat, sanoo HUS:n toimitusjohtaja Aki Lindén.

Valinnanvapauslaki_HUS_lausunto.pdfValinnanvapauslaki_HUS_lausunto.pdf

HNS oroar sig över framtiden för specialsjukvårdens närtjänster
 
HNS gav sitt utlåtande om lagförslaget om valfrihet 4.12.2017. Utlåtandet finns bifogat på finska.

Den punkt i utlåtandet, där man bedömer att verksamheten vid HNS sjukhus utanför huvudstadsregionen (Hyvinge, Lojo, Borgå och Raseborg) riskeras i sin helhet, om lagen stiftas i den nu föreslagna ordalydelsen, har väckt debatt. Oron för framtiden på dessa sjukhus baseras på ett kraftigt inbördes beroende mellan de olika funktionerna.
 
I lagförslaget om valfrihet konstateras det nu att kundsedeln i praktiken omfattar all icke-jourrelaterad verksamhet på region- och centralsjukhusen. Enligt lagförslaget får landskapets sote-affärsverk, dit HNS verksamhet överförs, inte producera tjänster som omfattas av kundsedeln.
 
- Av detta följer att en mycket stor del av tjänsterna vid sjukhusen utanför huvudstadsregionen överförs till kundsedelsverksamheten och utanför landskapets affärsverk. Därefter uppfylls minimivolymerna för operationsverksamheten enligt centraliseringsförordningen inte längre på dessa sjukhus och operationsverksamheten måste läggas ner. När operationsverksamheten läggs ner på ett sjukhus, upphör också jouren, eftersom upprätthållande av jourverksamheten förutsätter tillräcklig aktivitet dagtid.  När operationsverksamheten och jourverksamheten upphör betyder det i praktiken att också sjukhusets verksamhet upphör, säger Leena Koponen, direktör för Borgå sjukvårdsområde.
 
- HNS vill inte se en sådan utveckling, utan vi anser det vara ändamålsenligt att producera specialsjukvårdstjänsterna nära patienterna. För att stödja detta flyttar vi på HNS delvis operationsverksamheten till sjukhus utanför huvudstadsregionen, för att kunna uppfylla de operationsmängder som angetts i centraliseringsförordningen, säger HNS verkställande direktör Aki Lindén.
Tulosta
7.12.2017 14:20