Päivystys

Akuuttipotilaan hoitopolku alkaa sairaalan ulkopuolelta ja kulkee päivystyspoliklinikalle, josta noin puolet potilaista kotiutuu ja puolet päätyy sairaalan vuodeosastoille. 1.1.2015 voimaan astunut Kiireellisen hoidon asetus (Päivystysasetus) asettaa kaikille maamme päivystyksille yhtenäiset vaatimukset, joihin Hyks Akuutin päivystystoiminta pohjautuu.
 
Päivystyspoliklinikat
 
Hyks Akuutin päivystyslinja vastaa aikuisten päivystyspoliklinikkatoiminnoista Jorvin, Meilahden ja Peijaksen sairaaloissa. Vuonna 2014 Jorvin päivystyspoliklinikalla kävi 52632, Meilahdessa 28651 ja Peijaksessa 20450 potilasta. Hyksin sairaalahoitojaksoista 31 % (n. 30000 hoitojaksoa vuodessa) alkaa näistä päivystyksistä ja n. 20 % muista Hyksin päivystyksistä kuten Töölö, Lastenklinikka ja Naistenklinikka. Kaikkiaan siis hieman yli puolet Hyksin sairaalahoidosta liittyy päivystykseen. 
 
Päivystyspoliklinikkatoiminta Hyksin alueella poikkeaa kunnasta riippuen. Espoossa ja Vantaalla Hyks Akuutti vastaa kokonaisuudessaan Jorvin ja Peijaksen aikuisten päivystyksestä akuuttitilanteen vaikeusasteesta riippumatta. Hyks Lasten ja nuorten sairaudet vastaa Jorvissa lasten päivystyksestä, Vantaalla Hyks Akuutti vastaa myös lasten terveyskeskuspäivystyksestä.

Helsingin päivystystoiminnalle on tyypillistä yliopistosairaaloiden profiilien mukainen eriytyminen ja päivystysten sijoittuminen useisiin eri kiinteistöihin. Päivystyksen sijoittumisen kannalta tärkeää onkin kyseisen erikoisalan vuodeosastotoiminnan ja esimerkiksi leikkaussalien kiinteä yhteys päivystysalueelle. Helsingin kaupunki vastaa yhteispäivystystoiminnasta eli virka-ajan ulkopuolisesta terveyskeskus- ja pientraumapäivystyksestä ja perustason sisätautien päivystyksestä Haartmanin ja Malmin sairaaloissa. Alueellinen hoitoonohjaus määrittää potilaiden tarkoituksenmukaisimman hoitopaikan. 
 
Hyks Meilahden sairaalassa toimii vaativa erityistason sisätautipäivystys sekä Hyks ERVA-alueen ainoa ympärivuorokautinen neurologian päivystys. Lisäksi Meilahden kirurgian päivystyspoliklinikka vastaa niin helsinkiläisten kirurgian päivystyksistä kuin vaativasta erityistasosta HUSissa ja osittain Hyks-erityisvastuualueella ja valtakunnallisestikin. 
  
Päivystysosastokokonaisuus
 
Jorvissa, Meilahdessa ja Peijaksessa päivystysalueet muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa päivystysosastoilla ja niihin liittyvillä valvonnoilla ja tehovalvonnoilla on keskeinen rooli hoidon jatkuvuuden ja joustavuuden kannalta. Päivystysosastotoiminnan luonteeseen kuuluu lyhytkestoinen seuranta ja hoito, joka useimmiten on 1-1,5 vrk kestoinen. 
 
Päivystysosaston merkitys vuodeosastoille ottamisia vähentävänä tekijänä on merkittävä. Toisaalta valvonnoissa ja tehovalvonnoissa hoidetaan potilaat, jotka eivät pärjää vuodeosastojen tarjoamin keinoin. Meilahden sairaalassa valvontaosasto vastaa konservatiivisten alojen potilaiden hoidosta, ja sen merkittävimpiä potilasryhmiä ovat vaativat kardiologiset, neurologiset, hengitysvajaus- ja infektiopotilaat. 
    
Tulevaisuus
 
Meilahden tornisairaalan yhteyteen rakennettavan Traumasairaalan valmistuessa saadaan Meilahteen uusi päivystys, joka vastaa ajanmukaisinta potilaslähtöistä ajattelua.