Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan  tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko HUS:n valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä. Lautakunnan tehtävät perustuvat kuntalakiin (§ 121).

Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on

  • seurata yleisesti HUS-konsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia 
  • kehittää ulkoista tarkastustoimintaa, asettaa sille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista
  • hyväksyä ulkoisen tarkastuksen toimintaohje
  • hyväksyä suunnitelma konserniyhteisöjen tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimetä ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi
  • päättää tilintarkastusyhteisön tilintarkastukseen kuulumattomien erillishankintojen hyväksyttävyydestä
  • valvoa, että tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden huomautusten johdosta joihin hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta
  • päättää tarkastuslautakunnan alaisuudessa toimivien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
  • päättää arviointijohtajan palvelussuhteen ehdoista ja muista arviointijohtajaa koskevista asioista
  • valvoa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoituksia ja antaa ne tiedoksi valtuustolle. 

Tarkastuslautakunta toimittaa toukokuun loppuun mennessä valtuustolle
tilintarkastuskertomuksen, tilintarkastuskertomukseen mahdollisten muistutusten johdosta tilivelvollisten antamat selitykset ja hallituksen lausunnon sekä lautakunnan oman arviointikertomuksen. Hallitus antaa tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta lausunnon valtuustolle viimeistään joulukuun loppuun mennessä.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomukset on julkaistu sivulla www.hus.fi/hus-tietoa/materiaalipankki/arviointikertomukset.

 

 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-

 
Vasen
Oikea
Varajäsenet 2017

Seija Muurinen (kok), Helsinki
Paula Viljakainen (kok), Espoo
Juhani Vuorisalo (kok), Nurmijärvi
Minna Hakapää (vihr), Kirkkonummi
Marko Kivelä (vihr), Espoo
Kari Välimäki (sdp), Vantaa

Tuula Lind (sdp), Kerava


Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2017: 12.10., 16.11. ja 21.12. 

Tarkastuslautakunnan kokoukset 2018: 18.1., 15.2., 15.3, 19.4., 24.5., 18.6., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11. ja 17.12. 

HUS:n luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet
 
Kuntien ja kuntayhtymien keskeisten luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuutensa 1.6.2017 alkaen (Kuntalaki 410/2015 § 84). Sidonnaisuuksien ilmoittamisella pyritään lisäämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tarkastuslautakunta vastaa sidonnaisuuksien seurannasta, ylläpitää sidonnaisuuksista muodostuvaa rekisteriä ja toimittaa tiedot valtuustolle.
 
Ilmoitusvelvollisuus koskee HUS:n hallituksen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijöitä ja esittelijöiden varahenkilöitä. Myös talous- ja konsernijaoston jäsenten ja varajäsenten tulee ilmoittaa sidonnaisuutensa.
 

20.10.2017
 

 Tarkastuslautakunnan toiminnan esittely

 
 

 Tarkastuslautakunnan katsaus valtuustokauteen 2013-2016 ja tulevaisuuden haasteisiin