Ohjaaja- ja kouluttajalääkärit


​Jokaisella jatkokoulutusta suorittavalla lääkärillä tulee olla terveyskeskusjaksolla nimetty ohjaaja- tai kouluttajalääkäri. Vastaamme heidän pedagogisesta valmennuksestaan. Yksikön kanssa tiiviissä yhteistyössä toimivat alueelliset koulutusylilääkärit koordinoivat ja tukevat oman alueensa ohjaajia. Yksikkö ylläpitää luetteloa Hyksin erityisvastuualueen koulutusterveyskeskuksista ja ohjaajista. Koko Suomen koulutusterveyskeskuslistaa pitää yllä Tampereen yliopisto.

 

Ohjaaja- ja kouluttajaoikeudet

Ohjaajaoikeus

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen ja erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskusjakson ohjaaja on jatko-opiskelijalle nimetty, henkilökohtainen ohjaaja. Ohjaaja asettaa yhdessä koulutettavan kanssa koulutusjaksolle henkilökohtaiset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Ohjaaja vastaa lisäksi koulutusjaksolla osaamisen arvioinnista ja antaa koulutettavalle palautetta. Koulutussopimuksen mukaan ohjaajan tulee antaa koulutettavalle ohjausta vähintään kaksi tuntia viikossa, josta osa voi olla ryhmäohjausta.

Ohjaajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri ja suorittanut vähintään HUS:n perusterveydenhuollon yksikön järjestämän Orientoituminen ohjaukseen-valmennuksen, tai muulla tavoin osoittanut pätevyytensä ohjaajana toimimiseen.

Ohjaajaoikeushakemus

Ohjaajaoikeus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuden säilyttämiseksi ohjaajan tulee oikeuden myöntämisen jälkeisten viiden vuoden aikana

1. toimia yhden tai useamman yleislääketieteen erityiskoulutusta tai erikoislääkärikoulutuksen yhdeksän kuukauden terveyskeskuksjaksoa suorittavan lääkärin henkilökohtaisena ohjaajana yhteensä vähintään 12 kuukautta,
2. osallistua oman alueensa koulutusylilääkärin tai HUS/HY:n yleislääketieteen oppialan järjestämiin kouluttajatapaamisiin säännöllisesti, kuitenkin vähintään 20 tuntia
tai
3. muulla vastaavalla tavalla osoittaa ylläpitäneensä tai kehittäneensä kouluttajataitojaan.

 

Erikoislääkärikouluttajaoikeus

Yleislääketieteen erikoislääkärikouluttaja on erikoistuvan lääkärin nimetty, henkilökohtainen kouluttaja. Kouluttaja asettaa yhdessä erikoistuvan kanssa henkilökohtaiset koulutusjakson tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista. Kouluttaja vastaa lisäksi koulutusjakson aikaisesta osaamisen arvioinnista ja antaa erikoistuvalle palautetta. Koulutussopimuksen mukaan kouluttajan tulee antaa erikoistuvalle ohjausta vähintään neljä tuntia kuukaudessa, joista suurimman osan tulee olla yksilöohjausta.

Kouluttajaoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka on yleislääketieteen erikoislääkäri, ja joka on

- toiminut erikoislääkärinä kaksi vuotta erikoislääkäritutkinnon suorittamisen jälkeen tai omaa pitkän kliinisen kokemuksen,
- ohjannut kollegoja kahden vuoden aikana (YEK-vaiheen lääkärin ohjausta), tai jolla on ollut vastaavan ajan muita koulutus- ja opetustehtäviä, ja
- hankkinut lääkärikouluttajan erityispätevyyden tai viimeisten viiden vuoden aikana osallistunut pedagogiseen koulutukseen tai valmennukseen vähintään 30 tuntia.

Kouluttajaoikeushakemus

Kouluttajaoikeus on määräaikainen ja voimassa viisi vuotta kerrallaan. Oikeuden säilyttämiseksi kouluttajan tulee oikeuksien myöntämisen jälkeisten viiden vuoden aikana

1. toimia yhden tai useamman yleisääketieteeseen erikoistuvan lääkärin henkilökohtaisena kouluttajana yhteensä vähintään 12 kuukautta,
2. osallistua oman alueensa koulutusylilääkärin tai HUS/HY:n yleislääketieteen oppialan järjestämiin kouluttajatapaamisiin säännöllisesti, kuitenkin vähintään 30 tuntia
tai
3. muulla vastaavalla tavalla osoittaa ylläpitäneensä tai kehittäneensä kouluttajataitojaan.

 

Valmennukset

Kaikki ilmoittautumiset ja tiedustelut koulutusylilääkäri Arja Helin-Salmivaaralle tai koulutussuunnittelija Maija Hartikaiselle.

 

Lukuvuoden 2018-2019 valmennukset

 

Orientoituminen ohjaukseen -valmennus

Päivän kestoinen valmennus on tarkoitettu YEK-vaiheen ja 9 kk:n terveyskeskusjakson ohjaustyötä aloitteleville yleislääketieteen erikoislääkäreille. Valmennus sopii erityisesti sellaisille, joille ei ole kertynyt kovin paljon kokemusta tai tietämystä aikuisen oppimisesta tai kollegojen ohjauksesta. Päivän aikana paneudutaan mm. ohjaajan taitoihin, aikuisen oppimisen perusteisiin sekä palautekeskustelun käymiseen. 

Kevätlukukauden 2018 valmennukset 13.2. ja 22.3. ovat täynnä. Syyslukukaudella 2018 järjestetään vähintään yksi valmennuspäivä. 

 

Yleislääketieteen lääkärikouluttajan valmennus

Yleislääketieteen lääkärikouluttajan valmennus on tarkoitettu henkilökohtaisiksi kouluttajiksi aikoville yleislääketieteen erikoislääkäreille. Valmennuksen kesto on yhteensä noin 60 tuntia, joka koostuu kahdesta yhden ja kahdesta kahden päivän mittaisesta lähiopetusjaksosta sekä käytännönläheisistä välitehtävistä.

Valmennuksen teemoja ovat:

  • Aikuisen oppiminen, oppimistyylit, oma kehittymissuunnitelma
  • Ohjaustilanteiden suunnittelu ja erilaiset oppimisnäkemykset
  • Dialogisuus, vuorovaikutus, erilaiset oppivat ryhmät
  • Ohjaamisen ja oppimisen arviointi, palaute

 
Seuraava yleislääketieteen lääkärikouluttajan valmennus alkaa syksyllä 2018.

 

Ohjaajien ja kouluttajien koulutuspäivä

Järjestämme keväisin koulutuspäivän, joka on tarkoitettu kaikille alueemme ohjaaja- ja kouluttajalääkäreille. Koulutuspäivien ohjelmassa on ajankohtaisia asioita ja muita pohtimisen aiheita.

Kevään 2018 yleislääketieteen ohjaajien ja kouluttajien koulutuspäivät pidetään Paasitornissa Helsingissä to 26.4. ja ti 22.5. Koulutuspäivät ovat samansisältöisiä.

Ohjelma

 

Konkarien koulutuspäivät

Ohjaaja- ja kouluttajavalmennuksemme (aik. perus- tai syventävä valmennus, nyk. yleislääketieteen lääkärikouluttajan valmennus) läpikäyneet konkariohjaajat, kokoontuvat kerran vuodessa konkareiden koulutuspäiville. Tavoitteena on ohjaustaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen, kokemusten jakaminen ja verkostoituminen.

 

 Työvälineitä ohjaukseen

 


Ohjauksessa osaamista,
oivallusta ja onnistumisen iloa
Kouluttajan opas 

Erikoistuvan etapit

Vastaanottotilanteen arviointilomake 

YEK-vaiheen lokikirja

Yleportfolio 
(Moodle-oppimis-ympäristössä tarvitaan yliopiston tunnukset)

Terveyskeskusjakson 
koulutustodistus 

 

Opas maahanmuuttaja-lääkäreille ja työyhteisöille